Ersättning till ledande befattningshavare

Ersättningskommittén
Styrelsen utser en ersättningskommitté som har till uppgift att bereda frågor rörande anställningsvillkor, pensionsförmåner och bonussystem avseende ledande befattningshavare. Ersättningskommittén ska även behandla övergripande anställningsvillkor och ersättningsfrågor som rör samtliga anställda i bolaget. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören, koncernledning och chefer som rapporterar direkt till verkställande direktören. 

Sweco-koncernens utgångspunkt är att ersättningar ska utges på marknads-och konkurrensmässiga villkor som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättning till ledande befattningshavare består av grundlön, rörlig ersättning, pension, övriga ersättningar och aktierelaterat incitamentsprogram.

Grundlön och rörlig ersättning
Ersättningen ska baseras på faktorer såsom arbetsuppgifter, kompetens, erfarenhet, befattning och prestation. Vidare ska fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning stå i proportion till medarbetares befattning och arbetsuppgifter. Rörlig ersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Den rörliga ersättningen är för den verkställande direktören och finansdirektören maximalt 75 procent av grundlönen. För övriga ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximalt 50 procent av grundlönen. På grund av förvärv kan undantag till maximala procentsatsen gälla för en begränsad period, tills en integration i Swecos variabla ersättningsprogram är slutförd. Den rörliga lönedelen baseras på utfallet i förhållande till uppsatta lönsamhetsmål. Målen för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare fastställs av styrelsen.

Pension
Verkställande direktörens och de ledande befattningshavarnas pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som generellt gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och ska i normalfallet grundas på avgiftsbestämda pensionslösningar.

Övrig ersättning
Övriga ersättningar kan utges och avser i huvudsak tjänstebil och telefon.

Ersättningar och övriga förmåner under 2016 (TSK)

 

Grundlön

Rörlig ersättning

Aktiesparprogram

Övriga 
förmåner

Pensions kostnad

Summa

Verkställande direktören 

6 504

3 845

1 321

60

2 353

14 083

Övriga ledande befattningshavare*

24 067

12 742

1 702

1 369

5 059

44 939

Summa

30 571

16 587

3 023

1 429

7 412

59 022

* 11 personer

Aktierelaterade incitamentsprogram
Ledande befattningshavare i Sweco-koncernen kan på marknadsmässiga villkor erbjudas olika former av incitamentsprogram.

Årsstämman 2017 beslutade att på marknadsmässiga villkor initiera ett aktiesparprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen, "Aktiesparprogram 2017". Aktiesparprogram 2017 riktar sig till maximalt 100 deltagare och omfattar högst 140 000 Sweco-aktier av serie B för leverans till deltagarna. Bolaget kommer även att kunna förvärva aktier för täckande av kostnader för sociala avgifter varmed högsta antalet aktier som programmet omfattar totalt utgör 176 400 Sweco-aktier av serie B.

Aktiesparprogram 2017 motsvarar huvudsakligen aktiesparprogrammen som beslutades av årsstämmorna 2011–2016. Deltagande i Aktiesparprogram 2017 förutsätter att deltagarna med egna medel förvärvar B-aktier i Sweco ("Sparaktier") till marknadspris över Nasdaq Stockholm för ett belopp motsvarande högst 5 till 10 procent av respektive deltagares grundlön för 2017. Om Sparaktierna behålls under en period till och med dagen för offentliggörande av bokslutskommunikén avseende räkenskapsåret 2020 och deltagaren då kvarstår i sin anställning, berättigar därefter varje Sparaktie till vederlagsfritt erhållande av en B-aktie i Sweco ("Matchningsaktie") samt – förutsatt att vissa av styrelsen fastställda mål för Sweco-aktiens totalavkastning uppfylls – ytterligare högst en till fyra B-aktier i Sweco ("Prestationsaktier").

För att möjliggöra genomförandet av Aktiesparprogram 2017 beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, före nästa årsstämma, besluta om förvärv av högst 140 000 egna B-aktier över börsen till säkerställande av leverans av Matchnings- och Prestationsaktier till deltagarna i programmet, samt förvärv och överlåtelse av högst 36 400 egna B-aktier över börsen till täckande av kostnader för sociala avgifter. Stämman beslutade även om vederlagsfri överlåtelse av högst 140 000 egna B-aktier till deltagarna i Aktiesparprogram 2017 under den tid som de har rätt att erhålla Matchnings- och Prestationsaktier.

Aktiesparprogrammet beräknas lanseras under hösten 2017. För mer information om de tidigare aktiesparprogrammen se Incitamentsprogram.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.