Revision och revisorer

Revisor utses av årsstämman årligen. Revisorn har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska bolagets bokföring och årsredovisning samt styrelsens och vd:s förvaltning.

Revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers AB (PwC) omvaldes av årsstämman 2017 till Swecos revisor till och med årsstämman 2018. Auktoriserade revisorn Michael Bengtsson valdes till ny huvudansvarig revisor per räkenskapsåret 2017.

Under räkenskapsåret 2016 uppgick revisionsarvodet till sammanlagt 10 MSEK (5) och arvodet för andra tjänster tillsammanlagt 1 MSEK (12). Utöver revisionstjänster, anlitade Sweco PwC i olika ärenden inom bokföring och fusioner. PwC anlitades också för due diligence-processer i samband med företagsförvärv. Storleken av arvoden till samtliga anlitade revisionsbolag framgår av not 4 på sidan 60 i årsredovisningen.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.