Styrelsen

Bolagets styrelse ansvarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation. Styrelsen ska också se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen ska se till att dess arbete årligen utvärderas genom en systematisk och strukturerad process.

Styrelsens arbetsordning med instruktioner för arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktören uppdateras och fastställs årligen. Arbetsordningen reglerar styrelsens åligganden, arbetsfördelningen inom styrelsen, minsta antal möten, årsagenda och huvudteman på respektive styrelsesammanträde samt anvisningar för föredragningslista och underlag för ärendes behandling etc.

Styrelseordföranden leder styrelsens arbete och ansvarar för att detta är väl organiserat, bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina uppgifter. Styrelseordföranden följer fortlöpande koncernens utveckling genom kontinuerliga kontakter med vd och koncernchefen. Styrelseordföranden företräder bolaget i frågor som rör ägarstrukturen. I enlighet med Swecos bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst nio ledamöter. Dessa ledamöter väljs på årsstämman för perioden från årsstämman fram till och med slutet av nästa årsstämma.

Styrelsens sammansättning
Styrelsen är sammansatt av åtta ordinarie ledamöter som väljs av årsstämman samt tre arbetstagarrepresentanter med tre fackligt utsedda arbetstagarsuppleanter. De stämmovalda styrelseledamöterna sitter i styrelsen i ett år, fram till avslutningen av nästföljande årsstämma. Med undantag för vd och koncernchef (Tomas Carlsson) har ingen av de ledamöter som stämmovalda styrelseledamöterna någon operativ roll inom bolaget. Sju av de stämmovalda styrelseledamöterna är svenska medborgare och en är tysk medborgare. Fyra stämmovalda styrelseledamöter är kvinnor och fyra är män. Med undantag för vd och koncernchef (Tomas Carlsson) är alla stämmovalda styrelseledamöter oberoende i förhållande till Sweco. Med undantag för Johan Nordström, Tomas Carlsson, Johan Hjertonsson och Anders G. Carlberg är de stämmovalda styrelseledamöterna oberoende i förhållande till de större aktieägarna.

Styrelsearbetet
Utöver det konstituerande styrelsemöte som hålls i anslutning till årsstämman ska styrelsen sammanträda minst sex gånger per år. Under 2016 sammanträdde styrelsen åtta gånger, varav fyra sammanträden hölls i samband med offentliggörandet av delårsrapporter. Sammanträdet som hölls i samband med delårsrapporten för andra kvartalet hölls via telefon, med i förväg utsänt material som underlag. I samband med Septembersammanträdet i Berlin gjorde styrelsen studiebesök på Universitetssjukhuset Charité där Swecos arkitekter har moderniserat huvudbyggnaden.

Utöver rapportering avseende utvecklingen av Swecos verksamhet och ekonomi, avsattes betydande tid under styrelsens sammanträden under år 2016 till organisk samt förvärvsdriven tillväxt, bolagets strategiska fokus, ledning och HR-frågor, CSR, riskhantering, internkontroll och andra frågor för vilka styrelsen ansvarar enligt styrelsens arbetsordning. Andra medlemmar i koncernens ledningsgrupp än vd och koncernchefen deltar i styrelsemöten för att presentera rapporter då det är påkallat. Styrelsens sekreterare är bolagets chefsjurist. Bolagets revisor deltar i åtminstone ett sammanträde per år.

Klicka här för att se styrelsens ledamöter.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.