0 av 0 för ""

Forskning och utbildningsanslag

Anslag från J. Gust. Richert stiftelse delas årligen ut för att främja forskning, undervisning och utbildning inom områdena miljövård, energi, samhällsbyggnad och transportteknik. J. Gust. Richert grundade 1897 Vattenbyggnadsbyrån som idag är en del av Sweco-koncernen.

Ansökan om FoU-anslag

2022 beviljades 29 ansökningar om anslag/stipendier till ett sammanlagt belopp av 13 346 000 kr.

Främja forskning och utbildning inom samhälls- och stadsutveckling

Stiftelsens ändamål är att främja forskning, undervisning och utbildning inom områdena miljövård, energi, samhällsbyggnad och transportteknik, bland annat med avseende på teknisk-ekonomisk analys inom nämnda områden.

Vem kan söka?

Ansökan står öppen för forskare med koppling till landets högskolor, universitet och instutioner. Stiftelsen ser gärna ansökningar för tvärsektoriella projekt i syfte att bidra till hållbar samhälls- och stadsutveckling. Projekt i samverkan mellan universitet, näringsliv, institut eller andra organisationer uppmuntras, likaså projekt som ligger nära praktisk tillämpning.

Beslut

De till Richertska stiftelsen inkomna ansökningshandlingarna bedöms av Stiftelsens styrelse, som till sin hjälp kan anlita adjungerad expertis. Beslut meddelas alla sökanden före den 30 juni. Utanordning av beviljade anslag beräknas ha skett före höstterminens början.

Rapportering av erhållet anslag

Anvisning om redovisning och avrapportering finns att hämta här.

Hantering av ansökningar efter beslut

Ansökningar som beviljas medel arkiveras i Stiftelsens arkiv i sex år (innevarande plus fem år).

Att tänka på

Av ansökan ska framgå vilka medel du/ni har beviljats tidigare år från Stiftelsen och ange gärna även hur den totala finansieringen ser ut för projektet. Ansökan skall vara väl preciserad till inriktning och förväntat resultat. Ta del av instruktionen för den digitala ansökan här nedan, då den svarar på hur ansökan ska genomföras. Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska. Eventuell overhead ska ingå i ansökt belopp.

Instruktioner för ansökan

När och hur söker man?

Stiftelsen tar emot ansökningar en gång per år. Du ansöker i vårt digitala ansökningssytem. Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 31 mars kl. 23.59. Beslut meddelas före den 30 juni. Bifallsbrev samt rekvisition skickas till sökandes adress, avslag meddelas via epost.
Ansökan är öppen från 1 februari.

Här ansöker du

Ytterligare upplysningar kan lämnas av:

Stiftelsens sekreterare, Civ. ing. Jerker Perers
tel 0734-12 66 66
e-post: jerker.perers@sweco.se

Så kan Sverige se ut om 30 år

Fortsatt urbanisering eller en återetablering av landsbygden? Dessa är de två tänkbara huvudspåren i en framtidsstudie som Sweco har tagit fram på uppdrag av Richertska forskningsstiftelsen om hur samhället kan se ut om 30 år.

 

Människor på gågata i motljus
Coulmn block – This block is empty