Sydvästlänken - ny motorväg för elöverföring till södra Sverige

Det var länge sedan det byggdes en stamnätsledning lika lång som Sydvästlänken kommer att bli, med sin sträckning genom södra Sverige fördelat på 170 km 400 kV ledning samt 80 km 320 kV DC ledning, och Sweco är involverat i många olika delar av arbetet.

Sydvästlänken är idag Svenska Kraftnäts största och viktigaste nätinvestering, med målet att förstärka växelströmsnätet, höja driftsäkerheten och klara av begränsningar i överföringskapaciteten till södra Sverige samt mellan Norge och Sverige. Den är också strategisk viktig för att kunna ro iland planerna på den storskaliga utbyggnaden av vindkraft som ingår i svensk och europeisk klimatpolitik.

Sydvästlänken planeras bli en kombination av vanlig växelströmsteknik mellan Hallsberg och en ny station i Barkeryd (ca 10 km norr om Nässjö) och den nya högspända likströmstekniken HVDC VSC som dubbel 320 kV från Nässjö till Hörby. Delen Hallsberg-Barkeryd byggs som 400 kV luftledning. HVDC-delen kommer att byggas som luftledning mellan Nässjö och Värnamo samt övriga sträckor med markkabel.

I förslaget finns också en västlig del med en likströmsförbindelse från Barkeryd till Oslo-området.

För närvarande är Sweco engagerat i arbetet med projekteringen av 400 kV delen Hallsberg till Barkeryd. Uppdraget omfattar projektering, fältmätning, uppritning av ledningsprofil, konstruktion av stolpar, markundersökning av drygt 800 stolpplatser samt att upprätta handlingar avseende förfrågningsunderlag för entreprenaden. En ny stolpfamilj för 400 kV ledningar har konstruerats och kommer att användas i projektet.

För de marker som berörs krävs alltid att man tar hänsyn till markägarna och deras synpunkter, särskilt i ärenden som är kontroversiella. På Sweco finns de specialister som sedan 2009 varit ansvariga för tillståndsärenden avseende markåtkomst och skadereglering för Sydvästlänken.

- Under 2011-2012 går arbetet med Sydvästlänken vidare i en intensiv fas då man beräknar att få tillstånd (koncession) för sträckningen innefattande både luftlednings- och kabelsträckningar, berättar Bengt Karlsson, ansvarig för enheten Skog och Mark på Sweco samt sedan december 2010 Svenska Kraftnäts projektledare för markåtkomst- och skadereglering. I uppdraget ingår även Barkeryd-Ekhyddan (ca 15 mil my luftledning). I arbetet med båda dessa delar ingår också specialist på upprättande av markägarförteckningar, ansökan om förtida tillträde och ledningsrätt samt markförhandlings- och skogsinspektorsuppdrag. För Sydvästlänken ingår dessutom stämpling och värdering av ca halva sträckningen samt hantering av alla värderingsutskick längs hela ledningen (totalt ca 70 mil)

Drifttagning av de första delarna är planerat till 2015/2016.