Aktien

Aktierna i Sweco AB har varit noterade på Nasdaq Stockholm sedan
den 21 september 1998. Det samlade börsvärdet för Sweco AB uppgick
per den 31 december 2018 till 23,8 miljarder SEK. Aktiekapitalet upp-
gick till sammanlagt 121,1 MSEK, fördelat på 10 431 991 A-aktier och
110 651 828 B-aktier, motsvarande 21 497 173,8 röster i bolaget. Inga
C-aktier är emitterade. A- och B-aktierna är noterade. A-aktierna har en
röst och B-aktierna en tiondels röst. A- och B-aktierna ger samma rätt
till utdelning. I bolagsordningen finns inskriven rätten för aktieägare
att omvandla aktier av serie A till serie B. Under räkenskapsåret 2018
omvandlades 88 903 A-aktier till B-aktier i enlighet med föreskrifterna
i bolagets bolagsordning. 500 000 C-aktier löstes in. Per årsskiftet
2018/2019 hade Sweco 4 013 877 egna aktier, varav samtliga är B-aktier.
Sweco äger inte rätt att rösta för dessa egna aktier.

Vid utgången av år 2018 hade Sweco AB 16 832 aktieägare. De största
aktieägarna är familjen Nordström (med 13,9 procent av aktiekapitalet
och 33,4 procent av rösterna), Investment AB Latour (med 26,9 procent
av aktiekapitalet och 20,9 av rösterna) samt Stiftelsen J. Gust. Richerts
minne (med 1,7 procent av aktiekapitalet och 9,3 procent av rösterna).
Utländska investerare ägde 22,1 procent av aktiekapitalet och 12,6 pro-
cent av rösterna. Sammantaget kontrollerar de tio största aktieägarna
motsvarande 66,4 procent av aktiekapitalet och 77,1 procent av rösterna.