Aktiekapitalets utveckling

  Förändring antalet A-aktier Förändring antalet B-aktier Förändring antalet C-aktier Totalt antal A-aktier Totalt antal B-aktier Totalt antal C-aktier Kvotvärde, SEK Aktie- kapital, MSEK
1997, juni: Bolagets bildande 1 000 - - 1 000 - - 100 0,1
1997, december: Split 20:1 19 000 - - 20 000 - - 5 0,1
1997, december: Nyemission 1 857 815 12 925 790 - 1 877 815 12 925 790 - 5 74,0
2003, juli-november: Konvertering - 234 924 - 1 877 815 13 160 714 - 5 75,2
2004, januari: Nyemission - 1 649 601 - 1 877 815 14 810 315 - 5 83,4
2004, juni: Konvertering - 394 740 - 1 877 815 15 205 055 - 5 85,4
2006, maj: Split 2:1 1 877 815 15 205 055 - 3 755 630 30 410 110 - 2,5 85,4
2006, maj: Inlösen -1 877 815 -15 205 055 - 1 877 815 15 205 055 - 2,5 42,7
2006, maj: Fondemission - - - 1 877 815 15 205 055 - 5 85,4
2007, april: Emission - - 200 000 1 877 815 15 205 055 200 000 5 86,4
2007, maj: Split 10:1 16 900 335 136 845 495 1 800 000 18 778 150 152 050 550 2 000 000 0,5 86,4
2007, maj: Inlösen -9 389 075 -76 025 275 -1 000 000 9 389 075 76 025 275 1 000 000 0,5 43,2
2007, maj: Fondemission - - - 9 389 075 76 025 275 1 000 000 1 86,4
2008, februari: Omvandling - 850 000 -850 000 9 389 075 76 875 275 150 000 1 86,4
2008, juni: Nyemission - - 1 400 000 9 389 075 76 875 275 1 550 000 1 87,8
2008, juni: Nyemission - 1 588 480 - 9 389 075 78 463 755 1 550 000 1 89,4
2008, oktober: Nyemission - 99 280 - 9 389 075 78 563 035 1 550 000 1 89,5
2009, februari: Omvandling - 1 500 000 -1 500 000 9 389 075 80 113 035 - 1 89,5
2009, maj: Nyemission - - 2 500 000 9 389 075 80 113 035 2 500 000 1 92,0
2010, mars: Omvandling - 2 500 000 -2 500 000 9 389 075 82 613 035 - 1 92,0
2010, maj: Split 2:1 9 389 075 82 613 035 - 18 778 150 165 226 070 - 0,5 92,0
2010, maj: Inlösen -9 389 075 -82 613 035 - 9 389 075 82 613 035 - 0,5 46,0
2010, maj: Fondemission - - - 9 389 075 82 613 035 - 1 92,0
2010, september: Indragning - -485 263 - 9 389 075 82 127 772 - 1 91,5
2011, augusti: Omvandling -3 399 3 399 - 9 385 676 82 131 171 - 1 91,5
2012, maj: Omvandling -4 012 4 012 - 9 381 664 82 135 183 - 1 91,5
2013, mars: Omvandling -3 300 3 300 - 9 378 364 82 138 483 - 1 91,5
2013, december: Omvandling -6 000 6 000 - 9 372 364 82 144 483 - 1 91,5
2014, februari: Omvandling -4 200 4 200 - 9 368 164 82 148 683 - 1 91,5
2014, maj: Nyemission - - 900 000 9 368 164 82 148 683 900 000 1 92,4
2015, maj: Inlösen - - -466 209 9 368 164 82 148 683 433 791 1 92
2015, maj: Omvandling - 433 791 -433 791 9 368 164 82 582 474 - 1 92
2015, maj: Nyemission - - 900 000 9 368 164 82 582 474 900 000 1 92,9
2015, september: Nyemission - 13 116 828 - 9 368 164 95 699 302 900 000 1 106
2015, oktober: Nyemission - 1 832 419 - 9 368 164 97 531 721 900 000 1 107,8
2015, december: Företrädesemission 1 171 020 12 123 925 - 10 539 184 109 655 646 900 000 1 121,1
2016, mars: Omvandling -5 453 5 453 - 10 533 731 109 661 099 900 000 1 121,1
2016, maj: Nyemission - - 900 000 10 533 731 109 661 099 1 800 000 1 122,0
2016, maj: Omvandling - 888 989 -888 989 10 533 731 110 550 088 911 011 1 122,0
2016, maj: Inlösen - - -11 011 10 533 731 110 550 088 900 000 1 122,0
2017, maj: Nyemission - - 500 000 10 533 731 110 550 088 1 400 000 1 122,5
2017, juni: Inlösen - - -900 000 10 533 731 110 550 088 500 000 1 121,6
2018, maj: Omvandling -49 655 49 655 - 10 484 076 110 599 743 500 000 1 121,6
2018, juni: Omvandling -1 586 1 586 - 10 482 490 110 601 329 500 000 1 121,6
2018, juni: Inlösen - - -500 000 10 482 490 110 601 329 0 1 121,1
2018, juli: Omvandling -12 837 12 837 - 10 469 653 110 614 166 0 1 121,1
2018, september: Omvandling -13 592 13 592 - 10 456 061 110 627 758 0 1 121,1
2018, oktober: Omvandling -15 707 15 707 - 10 440 354 110 643 465 0 1 121,1
2018, november: Omvandling -400 400 - 10 439 954 110 643 865 0 1 121,1
2018, december: Omvandling -7 963 7 963 - 10 431 991 110 651 828 0 1 121,1
2019, januari: Omvandling -10 217 10217 - 10 421 774 110 662 045 0 1 121,1
2019, mars: Omvandling -500 500 - 10 421 274 110 662 545 0 1 121,1
2019, maj: Omvandling -1 000 1000 - 10 420 274 110 663 545 0 1 121,1
1) Inklusive per den 30 december 2019 totalt 3 285 360 aktier i eget förvar (varav samtliga är B-aktier) och totalt 328 536,0 röster avseende återköpta aktier.