Insynsregister

Enligt gällande finansiell lagstiftning gäller särskilda regler för personer i ledande ställning på ett aktiemarknadsbolag, dvs ett noterat bolag, samt för närstående till dessa personer. En person i ledande ställning är en person som är medlem av det företagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan (styrelseledamöter, verkställande direktörer och ersättare för dessa), eller annan ledande befattningshavare som har regelbunden tillgång till insiderinformation som direkt eller indirekt hänför sig till det företaget och har befogenhet att fatta beslut på ledningsnivå som påverkar det företagets framtida utveckling och affärsutsikter (exempelvis ekonomichef, försäljningschef och HR-chef).

Personer i ledande ställning samt deras närstående ska rapportera transaktioner i det företagets aktier, skuldinstrument, derivat eller andra finansiella instrument kopplade till det företaget till både företaget samt till Finansinspektionens insynsregister. Finansinspektionens insynsregister är offentligt.

Finansinspektionens insynsregister>>