Corporate social responsibility

Ansvar och affärsetik
Grunden för Swecos arbete med CSR-frågor (Corporate Social Responsibility, det vill säga Swecos ansvar i samhället) och Swecos bidrag till samhället utförs genom projekten. Swecos vision är att bli Europas mest respekterade kunskapsföretag inom teknik, miljö och arkitektur. Swecos långsiktiga lönsamhet och tillväxt bygger på att Sweco erbjuder lösningar som bidrar till en samhällsutveckling som är hållbar ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Som konsulter blir Swecos medarbetare ofta djupt involverade i kundernas projekt, ofta i tidiga skeden där möjligheten att påverka är stor. Det innebär en skyldighet att ta ansvar för det som Sweco kan påverka. Sweco påverkar också CSR-åtgärder genom att ta egna CSR-initiativ. Swecos anställda är skyldiga att följa Swecos CSR-policy och compliance-program. För mer information om Swecos compliance-program, se sidan 17 i årsredovisningen.

Sweco följer gällande lagar, förordningar och föreskrifter som rör verksamheten i de länder där koncernen verkar och följer den så kallade Code of Ethics som har utarbetats av konsultföretagens internationella branschorganisation FIDIC, samt verkar enligt principerna i FN:s initiativ Global Compact och FN:s deklaration för mänskliga rättigheter.

Sweco har högt ställda krav på etik och affärsmoral med objektiva och oberoende medarbetare som agerar professionellt i kundens intresse. Sweco accepterar inte bedrägeri och andra typer av bedrägligt beteende, korruption, mutor eller otillåtna konkurrensbegränsande åtgärder. Ingen inom Sweco får, direkt eller indirekt, ta emot, godta ett löfte om eller begära otillbörlig betalning eller annan typ av otillbörlig gåva eller ersättning. Inte heller får någon på Sweco direkt, eller indirekt, lämna, utlova eller erbjuda otillbörlig betalning eller annan typ av otillbörlig ersättning till individer, organisationer, bolag eller personer med nära anknytning till dem. Ingen på Sweco och ingen som företräder Sweco i ett visst ärende får erbjuda andra parter kontanter eller andra tillgångar. Medarbetare får inte ha uppdrag som riskerar att stå i konflikt med Swecos intressen. Ingen medarbetare får nyttja sin ställning för personlig vinning. Om medarbetare misstänker att det förekommer affärsetiska oegentligheter finns en skyldighet att rapportera detta internt i första hand till sin chef, sin chefs chef, HR eller Koncernstab juridik; samt i fall där anonymitet är påkallat, genom Swecos visselblåsarfunktion Sweco Ethics Line.

Sweco anser att mångfald är en förutsättning för en innovativ och inspirerande arbetsmiljö och främjar aktivt lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet för alla, oberoende av kön, etniskt och nationellt ursprung, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Företagets och de anställdas grundsyn på företagets samhällsansvar formuleras i dess policy för företagets sociala ansvar. Policyn för företagets sociala ansvar omfattar områdena affärsetik, kvalitetssäkring, medarbetarutveckling, mänskliga rättigheter, jämställdhet och mångfald samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Där så behövs anges i koncerngemensamma och lokala riktlinjer särskilda ansvarsområden mer ingående. Exempel på detta är etiska riktlinjer för att motverka korruption samt för gåvor och representation.

Alla chefer har ett ansvar för att de själva och deras medarbetare följer CSR-policyn och riktlinjerna. Alla medarbetare är skyldiga att ta del av innehållet i policyn och riktlinjerna och följa dem, samt att verka för att externa samarbetspartners också tillämpar principerna. Vd och koncernchefen har det yttersta ansvaret för att se till att policyn följs upp, bland annat genom interna och externa revisioner.

Klicka här för att läsa Swecos CSR policy.