Ersättning till ledande befattningshavare

Principer
Styrelsen utser en ersättningskommitté som har till uppgift att bereda frågor rörande ersättningsprinciper, anställningsvillkor, pensionsförmåner och bonussystem avseende ledande befattningshavare, samt följa och utvärdera bland annat dessa principer och gällande ersättningsstrukturer. Ersättningskommittén ska även behandla övergripande anställningsvillkor och ersättningsfrågor som rör samtliga anställda i bolaget. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören, koncernledning och chefer som rapporterar direkt till verkställande direktören. 

Sweco-koncernens utgångspunkt är att ersättningar ska utges på marknads-och konkurrensmässiga villkor som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättning till ledande befattningshavare består av grundlön, rörlig ersättning, pension, övriga förmåner och aktierelaterade incitamentsprogram.

Grundlön och rörlig ersättning
Ersättningen ska baseras på faktorer såsom arbetsuppgifter, kompetens, erfarenhet, befattning och prestation. Vidare ska fördelningen mellan grundlön och kortsiktig rörlig ersättning stå i proportion till medarbetares befattning och arbetsuppgifter. Den kortsiktiga rörliga ersättningen för den verkställande direktören och finansdirektören får maximalt utgöra 75 procent av grundlönen. För övriga ledande befattningshavare är den kortsiktiga rörliga ersättningen som huvudregel maximalt 50 procent av grundlönen. På grund av förvärv kan undantag till maximala procentsatsen gälla för en begränsad period, tills en integration i Swecos bonusprogram är slutförd. Den kortsiktiga rörliga lönedelen baseras på utfallet i förhållande till uppsatta lönsamhetsmål. Målen för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare fastställs av styrelsen.

Pension
Verkställande direktörens och de ledande befattningshavarnas pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som generellt gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och ska i normalfallet grundas på avgiftsbestämda pensionslösningar.

Övriga förmåner
Övriga förmåner kan utges och avser i huvudsak tjänstefordon och mobiltelefon.

Ersättningar och övriga förmåner under 2017 (TSK)

 

Grundlön

Rörlig ersättning

Aktiesparprogram

Övriga 
förmåner

Pensions kostnad

Summa

Verkställande direktören 

6 648

4 435

69

70

2 442

13 664

Övriga ledande befattningshavare*

25 818

7 955

1 528

1 032

5 732

42 065

Summa

32 466

12 390

1 597

1 102

8 174

55 729

* 11 personer

Långsiktiga incitamentsprogram - Aktierelaterade incitamentsprogram
Ledande befattningshavare i Sweco-koncernen kan på marknadsmässiga villkor erbjudas olika former av långsiktiga incitamentsprogram. Motivet för att utge ett aktierelaterat incitamentsprogram är att öka och/eller sprida aktieägandet och/eller exponeringen bland ledande befattningshavare samt att uppnå ökad intressegemenskap mellan befattningshavarna och bolagets aktieägare. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos nyckelpersoner kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Sweco. Beslut om aktierelaterade incitamentsprogram ska alltid fattas på årsstämma eller extra bolagsstämma.

Årsstämman 2017 beslutade att på marknadsmässiga villkor initiera ett aktiesparprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen, "Aktiesparprogram 2017". Aktiesparprogram 2017 riktar sig till maximalt 100 deltagare och omfattar högst 140 000 Sweco-aktier av serie B för leverans till deltagarna. Bolaget kommer även att kunna förvärva aktier för täckande av kostnader för sociala avgifter varmed högsta antalet aktier som programmet omfattar totalt utgör 176 400 Sweco-aktier av serie B.

Aktiesparprogram 2017 motsvarar huvudsakligen aktiesparprogrammen som beslutades av årsstämmorna 2011–2016. Deltagande i Aktiesparprogram 2017 förutsätter att deltagarna med egna medel förvärvar B-aktier i Sweco ("Sparaktier") till marknadspris över Nasdaq Stockholm för ett belopp motsvarande högst 5 till 10 procent av respektive deltagares grundlön för 2017. Om Sparaktierna behålls under en period till och med dagen för offentliggörande av bokslutskommunikén avseende räkenskapsåret 2020 och deltagaren då kvarstår i sin anställning, berättigar därefter varje Sparaktie till vederlagsfritt erhållande av en B-aktie i Sweco ("Matchningsaktie") samt – förutsatt att vissa av styrelsen fastställda mål för Sweco-aktiens totalavkastning uppfylls – ytterligare högst en till fyra B-aktier i Sweco ("Prestationsaktier").

För att möjliggöra genomförandet av Aktiesparprogram 2017 beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, före nästa årsstämma, besluta om förvärv av högst 140 000 egna B-aktier över börsen till säkerställande av leverans av Matchnings- och Prestationsaktier till deltagarna i programmet, samt förvärv och överlåtelse av högst 36 400 egna B-aktier över börsen till täckande av kostnader för sociala avgifter. Stämman beslutade även om vederlagsfri överlåtelse av högst 140 000 egna B-aktier till deltagarna i Aktiesparprogram 2017 under den tid som de har rätt att erhålla Matchnings- och Prestationsaktier.

Aktiesparprogrammet lanserades under hösten 2017. För mer information om de tidigare aktiesparprogrammen se Incitamentsprogram.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.