Ersättning till ledande befattningshavare

Principer
Styrelsen utser en ersättningskommitté som har till uppgift att bereda frågor rörande ersättningsprinciper, anställningsvillkor, pensionsförmåner och bonussystem avseende ledande befattningshavare, samt följa och utvärdera bland annat dessa principer och gällande ersättningsstrukturer. Ersättningskommittén ska även behandla övergripande anställnings-
villkor och ersättningsfrågor som rör samtliga anställda i bolaget. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören, koncernledning och chefer som rapporterar direkt till verkställande direktören. Sweco-koncernens utgångspunkt är att ersättningar ska utges på marknads- och konkurrensmässiga villkor som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättning till ledande befattningshavare består av grundlön, rörlig ersättning i form av kortsiktig rörlig ersättning och långsiktig rörlig ersättning (Sweco Aktiespar-program), pension och övriga förmåner.

Grundlön och rörlig ersättning
Ersättningen ska baseras på faktorer såsom arbetsuppgifter, kompetens, erfarenhet, befattning och prestation. Vidare ska fördelningen mellan grundlön och kortsiktig rörlig ersättning stå i proportion till medarbetares befattning och arbetsuppgifter. Den kortsiktiga rörliga ersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande.
Den kortsiktiga rörliga ersättningen för den verkställande direktören och finansdirektören får maximalt utgöra 75 procent av grundlönen. För övriga ledande befattningshavare är den kortsiktiga rörliga ersättningen som huvudregel maximalt 50 procent av grundlönen. På grund av förvärv kan undantag till den maximala procentsatsen gälla för en begränsad period, tills en integration i Swecos bonusprogram är slutförd. Den kortsiktiga rörliga lönedelen baseras på utfallet i förhållande till uppsatta lönsamhetsmål. Målen för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare fastställs av styrelsen.

Pension
Verkställande direktörens och de ledande befattningshavarnas pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som generellt gäller för motsvarande befattnings-
havare på marknaden och ska i normalfallet grundas på avgiftsbestämda pensionslösningar.

Övriga förmåner
Övriga förmåner kan utges och avser i huvudsak tjänstefordon och mobiltelefon.

Ersättningar och övriga förmåner under 2017 (TSK)

 

Grundlön

Rörlig ersättning

Aktiesparprogram

Övriga 
förmåner

Pensions kostnad

Summa

Verkställande direktören 

6 648

4 435

69

70

2 442

13 664

Övriga ledande befattningshavare*

25 818

7 955

1 528

1 032

5 732

42 065

Summa

32 466

12 390

1 597

1 102

8 174

55 729

* 11 personer

Långsiktiga incitamentsprogram - Aktierelaterade incitamentsprogram
Ledande befattningshavare i Sweco-koncernen kan på marknadsmässiga villkor erbjudas olika former av långsiktiga incitamentsprogram. Motivet för att utge ett aktierelaterat incitamentsprogram är att öka och/eller sprida aktieägandet och/eller exponeringen bland ledande befattningshavare samt att uppnå ökad intressegemenskap mellan befattningshavarna och bolagets aktieägare. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos nyckelpersoner kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Sweco. Beslut om aktierelaterade incitamentsprogram ska alltid fattas på årsstämma eller extra bolagsstämma.

Kostnader för Aktiesparprogram 2019 Kostnaderna för Aktiesparprogram 2019 baseras på redovisningsstandarden IFRS 2 och periodiseras över tre år. Styrelsen har låtit genomföra en preliminär kostnadsberäkning för Aktiesparprogram 2019 som baseras på en aktiekurs vid slutlig tilldelning om 261,10 kronor, att Matchningsaktier och maximalt antal Prestationsaktier tilldelas efter Sparperioden, en 5(6) bedömd personalomsättning bland deltagarna om 5 procent per år, att varje deltagare gör en egen investering i Sparaktier för sitt högsta tillåtna belopp samt förväntad utdelning under perioden. Värdet av Matchningsaktierna och Prestationsaktierna har beräknats baserat på en aktiekurs om 194,10 kronor vid aktiesparprogrammets införande, en bedömning av framtida volatilitet avseende bolagets aktie och aktierna i den av styrelsen fastställda gruppen av jämförelsebolag samt korrelationerna mellan totalavkastningarna avseende dessa aktier. Under dessa förutsättningar har värdet per Matchningsaktie beräknats till 113,20 kronor och värdet per Prestationsaktie beräknats till 57,50 kronor. Sammantaget ger detta en maximal kostnad för Aktiesparprogram 2019 om cirka 9,3 miljoner kronor exklusive sociala avgifter. Kostnaderna för utgående sociala avgifter, under ett antagande om en årlig förväntad aktiekursuppgång om 5 procent till tidpunkten för tilldelning, beräknas uppgå till högst cirka 10,1 miljoner kronor. Kostnaderna ska ses i relation till Swecos löner och ersättningar, som under 2018 uppgick till 11.468 miljoner kronor inklusive sociala avgifter. Administrativa kostnader för Aktiesparprogram 2019 har uppskattats till högst 1 miljon kronor.

 

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.