Ersättning till ledande befattningshavare

Principer
Styrelsen utser en ersättningskommitté som har till uppgift att bereda frågor rörande ersättningsprinciper, anställningsvillkor, pensionsförmåner och bonussystem avseende ledande befattningshavare, samt följa och utvärdera bland annat dessa principer och gällande ersättningsstrukturer. Ersättningskommittén ska även behandla övergripande anställnings-
villkor och ersättningsfrågor som rör samtliga anställda i bolaget. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören, koncernledning och chefer som rapporterar direkt till verkställande direktören. Sweco-koncernens utgångspunkt är att ersättningar ska utges på marknads- och konkurrensmässiga villkor som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättning till ledande befattningshavare består av grundlön, rörlig ersättning i form av kortsiktig rörlig ersättning och långsiktig rörlig ersättning (Sweco Aktiesparprogram), pension och övriga förmåner.

Grundlön och rörlig ersättning
Ersättningen ska baseras på faktorer såsom arbetsuppgifter, kompetens, erfarenhet, befattning och prestation. Vidare ska fördelningen mellan grundlön och kortsiktig rörlig ersättning stå i proportion till medarbetares befattning och arbetsuppgifter. Den kortsiktiga rörliga ersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande.
Den kortsiktiga rörliga ersättningen för den verkställande direktören och finansdirektören får maximalt utgöra 75 procent av grundlönen. För övriga ledande befattningshavare är den kortsiktiga rörliga ersättningen som huvudregel maximalt 50 procent av grundlönen. På grund av förvärv kan undantag till den maximala procentsatsen gälla för en begränsad period, tills en integration i Swecos bonusprogram är slutförd. Den kortsiktiga rörliga lönedelen baseras på utfallet i förhållande till uppsatta lönsamhetsmål. Målen för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare fastställs av styrelsen.

Långsiktiga incitamentsprogram - Aktierelaterade incitamentsprogram
Ledande befattningshavare i Sweco-koncernen kan på marknadsmässiga villkor erbjudas olika former av långsiktiga incitamentsprogram. Motivet för att utge ett aktierelaterat incitamentsprogram är att öka och/eller sprida aktieägandet och/eller exponeringen bland ledande befattningshavare samt att uppnå ökad intressegemenskap mellan befattningshavarna och bolagets aktieägare. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos nyckelpersoner kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Sweco. Beslut om aktierelaterade incitamentsprogram ska alltid fattas på årsstämma eller extra bolagsstämma.

Ytterligare information, såsom bland annat villkoren och kostnaderna, avseende pågående aktiesparprogram återfinns här.

Pension
Verkställande direktörens och de ledande befattningshavarnas pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som generellt gäller för motsvarande befattnings-
havare på marknaden och ska i normalfallet grundas på avgiftsbestämda pensionslösningar.

Övriga förmåner
Övriga förmåner kan utges och avser i huvudsak tjänstefordon och mobiltelefon.

Ersättningar och övriga förmåner under 2018 (TSK)

 

GRUNDLÖN

RÖRLIG ERSÄTTNING

AKTIESPARPROGRAM4

ÖVRIGA 
FÖRMÅNER

PENSIONS KOSTNAD

SUMMA

Verkställande direktören1 

4 591

3 135

253

52

1 429

9 460

Tidigare verkställande direktören2

2 633

-64

-

31

829

3 429

Andra ledande befattningshavare3

28 260

5 905

709

1 058

6 455

42 387

Summa

35 484

8 976

962

1141

8 713

55 276

 

  1. Från 20 april 2018.
  2. Till och med 19 april 2018.
  3. 11 personer.
  4. Kostnaden för aktiesparprogram motsvarar den kostnad som redovisas i koncernen enligt IFRS.