Ersättningskommittén

Ledamöter i kommittén är Johan Nordström (ordförande), Johan
Hjertonsson och Eva Lindqvist. Ersättningskommittén har bland annat
till uppgift att bereda frågor rörande ersättningsprinciper, anställnings-
villkor, pensionsförmåner och bonussystem avseende vd och koncern-
chef och övriga ledande befattningshavare samt att förelägga styrelsen
förslag till beslut. Ersättningskommittén ska sammanträda minst två
gånger per år och sammanträdde vid fem tillfällen under år 2018.