Långsiktiga incitamentsprogram

Ledande befattningshavare i Sweco-koncernen kan på marknadsmässiga villkor erbjudas olika former av incitamentsprogram. Motivet för att utge ett aktierelaterat incitamentsprogram är att öka/sprida aktieägandet/exponeringen bland ledande befattningshavare. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos nyckelpersoner kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen och samhörighetskänslan med bolaget.

Beslut om aktierelaterade incitamentsprogram ska alltid fattas på årsstämma eller extra bolagsstämma.

Aktiesparprogram 2016
Vid årsstämman 2016 beslutades om att på marknadsmässiga villkor initiera ett aktiesparprogram för ledande befattningshavare, "Aktiesparprogram 2016". Aktiesparprogram 2016 riktar sig till maximalt 100 deltagare och omfattar högst 205 000 Sweco aktier av serie B. Bolaget kommer även att förvärva aktier för täckande av kostnader för sociala avgifter varmed högsta antalet aktier som programmet omfattar totalt utgör 259 000 stycken.

56 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen deltar i Aktiesparprogram 2016. Deltagarna har med egna medel förvärvat sammanlagt cirka 26 000 sparaktier till marknadspris över Nasdaq Stockholm vilket innebär att högst cirka 86 000 aktier kan komma att utges om fastställda mål uppfylls (exklusive aktier för att täcka sociala avgifter).

Kostnaden för Aktiesparprogram 2016 beräknas enligt IFRS 2 uppgå till cirka 20 MSEK (inklusive sociala avgifter) och kommer att periodiseras linjärt över intjänandeperioden.

Aktiesparprogram 2015
Vid årsstämman 2015 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta Aktiesparprogram 2015, omfattande högst 159 000 B-aktier i Sweco (varav högst 126 000 aktier för leverans till deltagarna och högst 33 000 aktier för täckande av kostnader för sociala avgifter), enligt följande huvudsakliga villkor. Upp till 80 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen kommer att erbjudas deltagande i Aktiesparprogram 2015. Aktiesparprogram 2015 motsvarar aktiesparprogrammet som beslutades av årsstämman 2011, 2012, 2013 och 2014. Deltagande i Aktiesparprogram 2015 förutsätter att deltagarna med egna medel förvärvar B-aktier i Sweco (”Sparaktier”) till marknadspris över Nasdaq Stockholm för ett belopp motsvarande högst 5 till 10 procent av respektive deltagares grundlön för 2015. Om Sparaktierna behålls under en period till och med dagen för offentliggörande av bokslutskommunikén avseende räkenskapsåret 2018 och deltagaren då kvarstår i sin anställning, berättigar därefter varje Sparaktie till vederlagsfritt erhållande av en B-aktie i Sweco (”Matchningsaktie”) samt – förutsatt att vissa av styrelsen fastställda mål för Sweco-aktiens totalavkastning uppfylls – ytterligare högst en till fyra B-aktier i Sweco (”Prestationsaktier”).

För att möjliggöra genomförandet av Aktiesparprogram 2015 beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, före nästa årsstämma, besluta om förvärv av högst 126 000 egna B-aktier över börsen till säkerställande av leverans av Matchnings- och Prestationsaktier till deltagarna i programmet, samt förvärv och överlåtelse av högst 33 000 egna B-aktier över börsen till täckande av kostnader för sociala avgifter. Stämman beslutade även om vederlagsfri överlåtelse av högst 126 000 egna B-aktier till deltagarna i Aktiesparprogram 2015 under den tid som de har rätt att erhålla Matchnings- och Prestationsaktier.

Det huvudsakliga motivet med Aktiesparprogram 2015 är att öka möjligheterna att behålla och rekrytera nyckelmedarbetare samt att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos deltagarna i programmet förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatet, höja motivationen samt öka samhörighetskänslan med Sweco. De föreslagna villkoren för Aktiesparprogram 2015 motsvarar de villkor som gäller för Aktiesparprogram 2014.

Aktiesparprogram 2014
Vid Årsstämman 2014 beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta Aktiesparprogram 2014, omfattande högst 155 000 B-aktier i Sweco (varav högst 123 000 aktier för leverans till deltagarna och högst 32 000 aktier för täckande av kostnader för sociala avgifter), enligt följande huvudsakliga villkor. Upp till 80 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen kommer att erbjudas deltagande i Aktiesparprogram 2014. Aktiesparprogram 2014 motsvarar aktiesparprogrammet som beslutades av årsstämman 2013. Deltagande i Aktiesparprogram 2014 förutsätter att deltagarna med egna medel förvärvar B-aktier i Sweco (”Sparaktier”) till marknadspris över NASDAQ OMX Stockholm för ett belopp motsvarande högst 5 till 10 procent av respektive deltagares årliga fasta grundlön för 2014. Om Sparaktierna behålls under en period till och med dagen för offentliggörande av bokslutskommunikén avseende bokslutsåret 2017 ("Sparperioden") och deltagare kvarstår i sin anställning eller motsvarande anställning i Swecokoncernen under hela Sparperioden, berättigar därefter varje Sparaktie till vederlagsfritt erhållande av en aktie av serie B i Sweco ("Matchningsaktie") samt - förutsatt att fastställda prestationskrav uppfylls - ytterligare högst en till fyra aktier av serie B i Sweco ("Prestationsaktier"). Prestationsaktier förutsätter att Swecoaktiens totalavkastning är positiv. Tilldelningen är också beroende av Swecoaktiens totalavkastning i förhållande till en grupp jämförbara bolag.

För att möjliggöra genomförandet av Aktiesparprogram 2014 beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, före nästa årsstämma, besluta om förvärv av högst 123 000 egna B-aktier över börsen till säkerställande av leverans av Matchnings- och Prestationsaktier till deltagarna i programmet, samt förvärv och överlåtelse av högst 32 000 egna B-aktier över börsen till täckande av kostnader för sociala avgifter. Stämman beslutade även om vederlagsfri överlåtelse av högst 123 000 egna B-aktier till deltagarna i Aktiesparprogram 2014 under den tid som de har rätt att erhålla Matchnings- och Prestationsaktier.

Det huvudsakliga motivet med Aktiesparprogram 2014 är att öka möjligheterna att behålla och rekrytera nyckelmedarbetare samt att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos deltagarna i programmet förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatet, höja motivationen samt öka samhörighetskänslan med Sweco. De föreslagna villkoren för Aktiesparprogram 2014 motsvarar de villkor som gäller för Aktiesparprogram 2013.

Aktiesparprogram 2013
Vid Årsstämman 2013 beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta Aktiesparprogram 2013, omfattande högst 244 000 B-aktier i Sweco (varav högst 194 000 aktier för leverans till deltagarna och högst 50 000 aktier för täckande av kostnader för sociala avgifter), enligt följande huvudsakliga villkor. Upp till 80 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen kommer att erbjudas deltagande i Aktiesparprogram 2013. Aktiesparprogram 2013 motsvarar aktiesparprogrammet som beslutades av årsstämman 2012. Deltagande i Aktiesparprogram 2013 förutsätter att deltagarna med egna medel förvärvar B-aktier i Sweco (”Sparaktier”) till marknadspris över NASDAQ OMX Stockholm för ett belopp motsvarande högst 5 till 10 procent av respektive deltagares årliga fasta grundlön för 2013. Om Sparaktierna behålls under en period till och med dagen för offentliggörande av bokslutskommunikén avseende bokslutsåret 2016 ("Sparperioden") och deltagare kvarstår i sin anställning eller motsvarande anställning i Swecokoncernen under hela Sparperioden, berättigar därefter varje Sparaktie till vederlagsfritt erhållande av en aktie av serie B i Sweco ("Matchningsaktie") samt - förutsatt att fastställda prestationskrav uppfylls - ytterligare högst en till fyra aktier av serie B i Sweco ("Prestationsaktier"). Prestationsaktier förutsätter att Swecoaktiens totalavkastning är positiv. Tilldelningen är också beroende av Swecoaktiens totalavkastning i förhållande till en grupp jämförbara bolag.

För att möjliggöra genomförandet av Aktiesparprogram 2013 beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, före nästa årsstämma, besluta om förvärv av högst 194 000 egna B-aktier över börsen till säkerställande av leverans av Matchnings- och Prestationsaktier till deltagarna i programmet, samt förvärv och överlåtelse av högst 50 000 egna B-aktier över börsen till täckande av kostnader för sociala avgifter. Stämman beslutade även om vederlagsfri överlåtelse av högst 194 000 egna B-aktier till deltagarna i Aktiesparprogram 2013 under den tid som de har rätt att erhålla Matchnings- och Prestationsaktier.

Det huvudsakliga motivet med Aktiesparprogram 2013 är att öka möjligheterna att behålla och rekrytera nyckelmedarbetare samt att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos deltagarna i programmet förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatet, höja motivationen samt öka samhörighetskänslan med Sweco. De föreslagna villkoren för Aktiesparprogram 2013 motsvarar de villkor som gäller för Aktiesparprogram 2012.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.