Långsiktiga incitamentsprogram

Ledande befattningshavare i Sweco-koncernen kan på marknadsmässiga villkor erbjudas olika former av incitamentsprogram. Motivet för att utge ett aktierelaterat incitamentsprogram är att öka och/eller sprida aktieägandet och/eller exponeringen bland ledande befattningshavare samt att uppnå ökad intressegemenskap mellan befattningshavarna och bolagets aktieägare. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos nyckelpersoner kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen och samhörighetskänslan med bolaget.

Beslut om aktierelaterade incitamentsprogram ska alltid fattas på årsstämma eller extra bolagsstämma.

Aktuella aktiespararprogram

Vid årsstämmorna 2016, 2017, 2018 och 2019 beslutades att införa ett långsiktigt aktiesparprogram, riktat till ledande befattningshavare i Sweco-koncernen. Aktiesparprogrammen innebär att deltagarna med egna medel förvärvar aktier av serie B i Sweco (”Sparaktier”) över Nasdaq Stockholm för ett belopp motsvarande högst 5 till 10 procent av respektive deltagares årliga fasta grundlön respektive år. Om Sparaktierna behålls under en period till och med fjärde bankdagen efter dagen för offentliggörande av bokslutskommunikén för, räkenskapsåret 2019 för aktiesparprogram 2016, räkenskapsåret 2020 för aktiesparprogram 2017, räkenskapsåret 2021 för aktiesparprogram 2018 och räkenskapsåret 2022 för aktiesparprogram 2019 (”Sparperioden”) och deltagaren kvarstår i sin anställning eller har motsvarande eller högre position i Sweco-koncernen under hela Sparperioden, erhåller deltagarna för varje innehavd Sparaktie vederlagsfritt en aktie av serie B i Sweco (”Matchningsaktie”) (för aktiesparprogrammen 2018 och 2019 gäller också prestationskravet att Sweco-aktiens totalavkastning ska vara positivt under Sparperioden för att tilldelning av Matchningsaktier ska kunna ske) samt – förutsatt att vissa prestationskrav uppfylls – ytterligare högst en till fyra aktier av serie B i Sweco (”Prestationsaktier”). Tilldelningen av Prestationsaktier förutsätter att Sweco-aktiens totalavkastning är positiv. Tilldelningen är också beroende av Sweco-aktiens totalavkastning i förhållande till en grupp jämförbara bolag. Kostnaden för koncernen redovisas i enlighet med IFRS och periodiseras linjärt över Sparperioden.

Ytterligare information, såsom motiven, fullständiga villkoren och kostnaderna, avseende pågående aktiesparprogram återfinns i dokumenten nedan:

Aktiespararprogram 2019
Aktiespararprogram 2018 
Aktiespararprogram 2017
Aktiespararprogram 2016