Revision och revisorer

Revisor utses av årsstämman årligen. Revisorn har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska bolagets bokföring och årsredovisning samt styrelsens och vd:s förvaltning.

Revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers AB (PwC) omvaldes av årsstämman 2019 till Swecos revisor till och med årsstämman 2020. Auktoriserade revisorn Michael Bengtsson valdes till ny huvudansvarig revisor per räkenskapsåret 2019.

Under räkenskapsåret 2018 uppgick revisionsarvodet till sammanlagt 11 MSEK (10) och arvodet för andra tjänster tillsammanlagt 2 MSEK (1). Storleken av arvoden till samtliga anlitade revisionsbolag framgår av not 4 på sidan 66 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2018.