Revision och revisorer

Revisor utses av årsstämman årligen. Revisorn har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska bolagets bokföring och årsredovisning samt styrelsens och vd:s förvaltning.

Revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers AB (PwC) omvaldes av årsstämman 2020 till Swecos revisor till och med årsstämman 2020. Auktoriserade revisorn Michael Bengtsson utsågs av revisionsbyrån till huvudansvarig revisor per räkenskapsåret 2020.

Under räkenskapsåret 2019 uppgick revisionsarvodet till sammanlagt 12 MSEK (11) och arvodet för andra uppdrag till sammanlagt 3 MSEK (1). Andra uppdrag 2019 är huvudsakligen relaterade till granskning och stöd i regelefterlevnad avseende förvärv och skattefrågor. Storleken av arvoden till samtliga anlitade revisionsbolag framgår av not 4 på sidan 64 i Swecos årsredovisning 2019.