Revisionskommittén

Ledamöter i revisionskommittén är Gunnel Duveblad (ordförande), Christine Wolff, Elaine Grunewald och Alf Göransson. Bolagets revisor närvarade vid samtliga möten. Revisionskommittén har bland annat till uppgift att svara för beredning av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering, utöva tillsyn över den interna revisionsfunktionen och -rapporteringen, fortlöpande träffa bolagets revisorer, biträda styrelsen vid upprättande av rapport om intern kontroll och riskhantering, följa upp väsentliga tvister och skadeärenden, fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision bolaget får upphandla av bolagets revisorer samt utvärdera revisionsinsatsen. Revisionskommittén ska sammanträda minst fyra gånger per år och under år 2018 samman trädde revisionskommittén fem gånger. Huvudansvarig revisor var närvarande på samtliga möten.