KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SWECO AB

Sweco AB årsstämma hålls den 11 april 2019 kl. 15.00 på Fotografiska, Stadsgårdshamnen 22, Stockholm.

Anmälan

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 5 april 2019, dels har anmält sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 5 april 2019 under adress Sweco AB, ”Sweco Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Anmälan kan också ske per telefon 08-402 90 73 vardagar mellan klockan 09.00 och 17.00 eller via https://anmalan.vpc.se/SwecoAGM/entre.aspx

Vid anmälan uppges namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt registrerat innehav och eventuellt biträde. Anmälda stämmodeltagare erhåller per post ett inträdeskort som ska uppvisas vid entrén till stämmolokalen. För information om hur person­uppgifter behandlas i samband med stämman, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

Vid stämman, som öppnas av styrelsens ordförande, ska följande ärenden behandlas

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Anmälan om sekreterare vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av två justeringsmän för protokollet
 6. Fråga om stämman behörigen sammankallats
 7. Verkställande direktörens anförande
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2018
 9. Beslut om
  a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen
  b) disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställelse av avstämningsdag för utdelning
  c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer som ska utses av årsstämman
 11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 12. Val av styrelseledamöter samt val av styrelseordförande
 13. Val av revisor
 14. Beslut om principer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare inom Sweco-koncernen
 15. Beslut om
  (a) införande av Aktiebonusprogram 2019 för anställda i Sverige
  (b) överlåtelse av egna aktier av serie B
  (c) att bemyndiga styrelsen att överlåta egna aktier av serie B för att säkra betalning av sociala avgifter
 16. Beslut om
  a) införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2019
  b) överlåtelse av egna aktier till deltagare i aktiesparprogrammet
 17. Beslut om
  a) förvärv av egna aktier
  b) överlåtelse av egna aktier i samband med förvärv av företag eller verksamheter
  c) överlåtelse av egna aktier för att säkra kostnader för sociala avgifter hänförliga till Aktiebonusprogram 2018
  d) överlåtelse av egna aktier för att säkra kostnader för sociala avgifter hänförliga till Aktiesparprogram 2016
 18. Beslut om ändring av bolagsordningen
 19. Stämmans avslutande

Kallelse STÄMMA 2019

Punkt 12 - Styrelsens sammansättning 2019

Punkt 12 Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse 2019


För ytterligare information, kontakta:

Lisa Lagerwall, chefsjurist Sweco, 073 412 66 16, lisa.lagerwall@sweco.se

Lars Torstensson, kommunikationsdirektör Sweco, 070 273 48 79, lars.torstensson@sweco.se
   
  

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.