Årsstämma 2020

Årsstämma 2020 i Sweco AB (publ) kommer att äga rum torsdagen den 23 april 2020.
Plats: Fotografiska, Stadsgårdshamnen 22, Stockholm.

Särskilda arrangemang vid Årsstämman 2020 i Sweco AB (publ) som hålls den 23 april 2020

Sweco värnar såväl sina aktieägares välbefinnande som deras möjlighet att på årsstämman utöva sina rättigheter som aktieägare. Med hänseende av Covid-19 utbrottet och som en försiktighetsåtgärd har Sweco AB (publ) därför beslutat att justera arrangemangen vid stämman på följande sätt:

  • Registrering och inpassering till stämmolokalen startar 14:30
  • Dörrarna till konferenslobbyn öppnar först 15 min före registrering och inpassering dvs. 14:15
  • Det kommer inte att serveras någon förtäring till deltagarna
  • Bolagets VD kommer endast att hålla ett kortare anförande. Ett längre VD-anförande kommer att läggas ut på bolagets webbplats senare under stämmodagen.
  • Det kommer inte att hållas någon presentation från verksamheten i anslutning till den formella delen av stämman
  • Handlingarna kommer att placeras på varje deltagares stol

Anmälan till Årsstämma 2020 i Sweco AB (publ)

KALLELSE STÄMMA 2020

Handlingar till stämman

Sweco årsredovisning 2019

Styrelsens yttrande ABL 18 4 och 19 22

Redovisning av ersättningskommitténs utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare

Punkt 12 - Styrelsens sammansättning 2020

Punkt 12 - Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse 2020

Punkt 14 - Styrelsens förslag om Riktlinjer ledande befattningshavare


Punkt 15 - Styrelsens förslag avseende Aktiebonusprogram 2020

Punkt 15 - Bilaga 1 - omräkning av basaktiekurs 2020

Punkt 16 - Styrelsens förslag avseende Aktiesparprogram 2020

Punkt 17 - Styrelsens förslag om bemyndigande förvärv och överlåtelse av aktier

Revisorsyttrande 8 kap 54 § ABLAktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslag till Sweco AB styrelse på följande adress:

Sweco AB
Koncernstab Juridik
Box 34044
SE-10026 Stockholm
Sverige

Förslag ska för att kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning ha inkommit till bolaget respektive valberedningen senast onsdagen den 4 mars 2020. För mer information om valberedningen se här.