Extra bolagsstämma 2020

Information om Swecos extra bolagsstämma 2020

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SWECO AB (PUBL) KOMMER ATT HÅLLAS DEN 22 OKTOBER 2020.

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.

Rätt att delta; anmälan
Rätt att delta i stämman har den aktieägare som (i) är registrerad i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast på avstämningsdagen onsdagen den 14 oktober 2020, och som (ii) har anmält sig hos bolaget senast onsdagen den 21 oktober 2020 genom att avge sin poströst i enlighet med anvisning nedan så att den är bolaget tillhanda senast den onsdag 21 oktober 2020.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB (så kallad rösträttsregi­strering) så att aktieägaren är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den onsdagen 14 oktober 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag bör med­dela sin önskan om rösträttsregistrering hos den bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna.

Poströstning
Aktieägare utövar sin rösträtt vid stämman enbart genom poströstning (förhandsröstning) enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och förenings­stämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret är tillgängligt för nedladdning nedan. Det ifyllda och under­skrivna poströstnings­formuläret gäller som anmälan till stämman, och ingen separat anmälan därutöver ska göras. Formulär poströstning

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å Swecos vägnar) tillhanda senast onsdagen den 21 oktober 2020. Formuläret kan skickas med e-post till GeneralMeetingServices@euroclear.eu eller med post till: Sweco AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida, https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av post­röstningsformuläret. För frågor om extra bolagsstämman eller för att få poströstnings­formuläret skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 90 73 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

Fullmakt för ombud
Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för om­budet, undertecknad av aktieägaren eller behöriga företrädare för aktieägaren. Full­maktsformulär för ledladdning finns tillgängligt nedan. Sker poströstningen med stöd av full­makt ska fullmakten biläggas poströstningsformuläret. För det fall aktieägaren är en juridisk person ska även regi­strerings­bevis och andra behörighets­handlingar utvisande behörig firmatecknare etc. biläggas poströstnings­formu­läret. Fullmaktsformulär

KALLELSE EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2020

Handlingar
Årsredovisning inklusive revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019 

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen 
Styrelsens redogörelse enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen 
Revisorsyttrande enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen 
Bolagsordningen i dess föreslagna nya lydelse 

Upplysningar på stämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. senast den 12 oktober 2020, till:

Sweco AB (publ)
“Extra bolagsstämma”
P.O. Box 34044
10026 Stockholm

Eller via e-post till generalmeeting@sweco.se

Upplysningarna lämnas av bolaget genom att de hålls tillgängliga på bolagets webbplats och hos bolaget senast från och med den lördag 17 oktober 2020. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Inkomna frågor från aktieägare
Q&A aktiesplit