Valberedning

Valberedningen är årsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor med syfte att skapa underlag för stämmans behandling av dessa ärenden. Utöver att till årsstämman föreslå styrelsens sammansättning har valberedningen till uppgift att lämna förslag till stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode (med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter och eventuell ersättning för kommittéarbete) samt val och arvodering av revisor.

Valberedningen har under 2019 främst arbetat med:

  • uppföljning av utvärderingen av styrelsen och dess arbete;
  • utifrån verksamheten inom Sweco, diskuterat och analyserat vilket kompetensbehov styrelsen har; samt
  • förslag till styrelsens sammansättning och ersättningsfrågor inför kommande årsstämma.

Valberedningen sammanträdde vid fyra tillfällen under år 2019 inför årsstämman 2020.

Valberedning inför SWECOs årsstämma 2020

Enligt årsstämmans beslutade instruktioner för valberedning inför 2020 års årsstämma ska styrelsens ordförande sammankalla en valberedning bestående av tre eller fyra ledamöter – en ledamot utsedd av var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna den sista bankdagen i augusti 2019, samt styrelsens ordförande, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Namnen på ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som de företräder, ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2020 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet.

Valberedningen inför årsstämman 2020 utgörs därför av: Eric Douglas representerande Investment AB Latour, Birgitta Resvik representerande Stiftelsen J. Gust. Richerts Minne samt styrelsens ordförande Johan Nordström representerande Skirner Förvaltning AB.

Valberedningen har utsett Johan Nordström till valberedningens ordförande.

Förslag från aktieägare till valberedningen kan lämnas till Johan Nordström, tel: 08-463 37 60, e-post: johan.nordstrom@skirner.se

Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman.

Stockholm den 14 oktober 2019