Styrelsen

Bolagets styrelse ansvarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen ska också se till att dess arbete årligen utvärderas genom en systematisk och strukturerad process.

Styrelsens arbetsordning med instruktioner för ansvarsfördelningen mellan styrelse och vd uppdateras och fastställs årligen. Arbetsordningen reglerar styrelsens åligganden, ansvarsfördelningen inom styrelsen, minsta antalet möten, årsagenda och huvudämne på respektive styrelsesammanträde samt anvisningar för föredragningslista och underlag för ärendes behandling.

Styrelseordföranden leder styrelsens arbete och ansvarar för att säkerställa att styrelsen fullgör sina uppgifter på ett organiserat och effektivt sätt. Styrelseordföranden följer fortlöpande koncernens utveckling genom kontinuerliga kontakter med vd och koncernchefen. Styrelseordföranden företräder bolaget i frågor som rör ägarstrukturen. I enlighet med Swecos bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst nio ledamöter.

Styrelsens sammansättning

Styrelsen är sammansatt av sju ordinarie ledamöter som väljs av årsstämman samt tre arbetstagarrepresentanter som väljs av de anställda. De stämmovalda styrelseledamöterna sitter i styrelsen i ett år, fram till avslutningen av nästföljande årsstämma. Med undantag för vd och koncernchef (Åsa Bergman) har ingen av de stämmovalda styrelseledamöterna någon operativ roll inom bolaget. Fem av de stämmovalda styrelseledamöterna är svenska medborgare, en är tysk medborgare och en är svensk-amerikansk medborgare. Fyra stämmovalda styrelseledamöter är kvinnor och tre är män. Med undantag för vd och koncernchef Åsa Bergman är alla stämmovalda styrelseledamöter oberoende i förhållande till Sweco. Med undantag för Gunnel Duveblad, Johan Hjertonsson och Johan Nordström, är de stämmovalda styrelseledamöterna oberoende i förhållande till de större aktieägarna.

Styrelse

 • Johan
  Nordström

  Född 1966. Styrelsens ordförande. Ledamot sedan 2012. Ledamot i: bland annat Skirner AB och Hemfrid i Sverige AB. Innehav i Sweco: 605 000 direktägda aktier samt genom Skirner Förvaltning AB, som ägs av familjen Nordström, 15 041 083 aktier.

   
 • Gunnel
  Duveblad

  Född 1955. Ledamot sedan 2008. Ordförande i: Team Olivia Group AB, Global Scanning A/S, HiQ International AB och Stiftelsen Ruter Dam. Ledamot i: bland annat PostNord AB och Dustin Group AB. Utbildning: Systemvetare, Umeå Universitet. Erfarenhet: fd vd för EDS Norra Europa. Innehav i Sweco: 4 000 aktier.

   
 • Christine
  Wolff

  Född 1960. Tysk medborgare. Ledamot sedan 2016. Ledamot i Hochtief AG, Berliner Wasserbetriebe A.ö.R och KSBG GmbH. Utbildning: M.Sc.Geology och MBA, HSBA Hamburg. Erfarenhet: Tidigare Senior Vice President and Managing Director Europe & Middle East URS Corporation och styrelseledamot i Grontmij N.V. Aktieinnehav i Sweco: 1000 aktier.

   
 • Elaine
  Weidman Grunewald

  Född 1967. Svensk och amerikansk medborgare. Ledamot sedan: 2017. Utbildning: M.A., Resource and Environmental Management, M.A., International Relations, Boston University Graduate School. B.A., Communications and Debate, Suffolk University. Erfarenhet: Senior Vice President and Chief Sustainability and Public Affairs Officer Ericsson AB. Innehav i Sweco: 1 000 aktier.

   
 • Johan
  Hjertonsson

  Född 1968. Ledamot sedan 2015. Ledamot i: Nederman Holding AB and Swegon Group AB. Utbildning: Civilekonom, Lunds Universitet. Erfarenhet: Tidigare vd för AB Fagerhult och Lammhults Design Group och ledande befattningar inom produktutveckling och marknadsföring inom Electrolux-koncernen. Direkt aktieinnehav i Sweco: 30 000 aktier.

   
 • Åsa
  Bergman

  Född: 1967. Vd och koncernchef för Sweco sedan 2018. Ledamot i: Olika bolag i Sweco koncernen, Persson Invest AB och Almega Tjänsteförbunden. Utbildning: Civilingenjör Väg och vatten KTH. Erfarenhet: Anställdes i Sweco-koncernen 1991. Åtta år senare utsågs hon till regionchef med ansvar för Swecos projektledare i norra Sverige, innan hon 2006 blev vd för Sweco Management och 2012 som vd för Sweco Sverige. Innehav i Sweco: 40 886 aktier.

   
 • Alf
  Göransson

  Född 1957. Medlem i styrelsen sedan 2018. Ordförande i: Loomis AB. Ledamot i: Hexpol AB, Attendo AB, Axfast AB, Melker Schörling AB, Axel Johnson Inc och Sandberg Development Group. Utbildning: Internationell ekonomi, Handelshögskolan Göteborg. Erfarenhet: Bland tidigare befattningar kan nämnas vd och styrelseledamot för Securitas AB, vd för NCC AB, vd för Svedala Industri AB. Innehav i Sweco: 1 000 aktier.

   

Personalrepresentanter

 • GÖRGEN
  EDENHAGEN

  Född 1964. Personalrepresentant sedan 2011. Utbildning/ erfarenhet: Civilingenjör Industriell Ekonomi, Luleå tekniska universitet. Anställd i Sweco sedan 2008. Innehav i Sweco: 4 308 aktier.

   
 • ANNA
  LEONSSON

  Född 1971. Personalrepresentant sedan 2005. Utbildning/ erfarenhet: Arkitekt SAR/MSA, Magisterexamen i arkitektur, LTH Lund. Anställd i Sweco sedan: 1997. Innehav i Sweco: 601 aktier.

   
 • MARIA
  EKH

  Född 1974. Personalrepresentant sedan 2015. Utbildning/ erfarenhet: Ingenjör. Anställd i Sweco sedan: 1999. Innehav i Sweco: 1 925 aktier.

   

Supleanter

 • CHARLOTTE
  BERGLUND

  Född 1973. Personalrepresentant sedan 2019. Innehav i Sweco: 1 531 aktier.

   
 • PETER
  ROTHSTEIN

  Född 1959. Personalrepresentant sedan 2017. Innehav i Sweco: 1 764 aktier.

   

Informationen ovan är tagen från årsredovisningen 2019. Information om chefers innehav i Sweco och andra förtroendeuppdrag uppdateras årligen och är publicerade i Swecos årsredovisning.

Styrelsens arbete

Utöver det konstituerande styrelsemöte som hålls i anslutning till årsstämman ska styrelsen sammanträda minst sex gånger per år. Under 2019 sammanträdde styrelsen nio gånger, varav fyra sammanträden hölls i samband med offentliggörandet av delårsrapporter. Sammanträdet som hölls i samband med delårsrapporten för andra kvartalet hölls via telefon, med i förväg utsänt material som underlag. I samband med septembersammanträdet i Köpenhamn i Danmark gjorde styrelsen studiebesök på Postgården, ett arkitekturprojekt som omvandlar det historiska huvudpostkontoret till en inbjudande plats med butiker och kontor.

Utöver rapportering avseende utvecklingen av Swecos verksamhet och ekonomi, avsattes betydande tid under styrelsens sammanträden under år 2019 till organisk samt förvärvsdriven tillväxt, bolagets strategiska fokus, ledning och HR-frågor, CSR, riskhantering, internkontroll och andra frågor för vilka styrelsen ansvarar enligt styrelsens arbetsordning. Andra medlemmar i koncernens ledningsgrupp än vd och koncernchefen deltar i styrelsemöten för att presentera rapporter då det är påkallat. Styrelsens sekreterare är bolagets chefsjurist. Bolagets revisor deltar i åtminstone ett sammanträde per år. Närvaron vid styrelsesammanträden, revisionskommitténs respektive ersättningskommitténs möten under år 2019 framgår av sidan 43 i Bolagsstyrningsrapporten för 2019.

Informationen ovan är tagen från årsredovisningen 2019. Information om chefers innehav i Sweco och andra förtroendeuppdrag uppdateras årligen och är publicerade i Swecos årsredovisning.