Årsstämma 2020

Årsstämma 2020 i Sweco AB (publ) kommer att äga rum torsdagen den 23 april 2020.

Plats: Fotografiska, Stadsgårdshamnen 22, Stockholm.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslag till Sweco AB styrelse på följande adress:

Sweco AB
Koncernstab Juridik
Box 34044
SE-10026 Stockholm
Sverige

Förslag ska för att kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning ha inkommit till bolaget respektive valberedningen senast onsdagen den 4 mars 2020. För mer information om valberedningen se här