Ersättning till ledande befattningshavare

En framgångsrik implementering av Swecos affärsstrategi och tillvaratagandet av Swecos långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att Sweco kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att Sweco kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Sweco-koncernens utgångspunkt är att ersättningar ska utges på marknads- och konkurrensmässiga villkor som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör och koncernchef, finansdirektör och alla chefer som rapporterar direkt till verkställande direktören och koncernchefen samt ingår i koncernens ledningsgrupp.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antas av bolagsstämman. Ersättning som omfattas av riktlinjerna består av följande komponenter:

  • grundlön (fast kontantlön);
  • kortsiktig rörlig ersättning; samt
  • pension och övriga förmåner.

De senast antagna riktlinjerna för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare inom Sweco-koncernen återfinns här.

Bolagsstämman kan därutöver – oberoende av ovannämnda riktlinjer – besluta om exempelvis långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. Ytterligare information om Swecos pågående långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram till ledande befattningshavare återfinns här.

Kostnadsförda ersättningar och övriga förmåner för verkställande direktör och ledande befattningshavare under 2019 framgår av not 6 på sidan 65 i Swecos årsredovisning 2019.