Styrelsen

Bolagets styrelse ansvarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen ska också se till att dess arbete årligen utvärderas genom en systematisk och strukturerad process.

Styrelsens arbetsordning med instruktioner för ansvarsfördelningen mellan styrelse och vd uppdateras och fastställs årligen. Arbetsordningen reglerar styrelsens åligganden, ansvarsfördelningen inom styrelsen, minsta antalet möten, årsagenda och huvudämne på respektive styrelsesammanträde samt anvisningar för föredragningslista och underlag för ärendes behandling.

Styrelseordföranden leder styrelsens arbete och ansvarar för att säkerställa att styrelsen fullgör sina uppgifter på ett organiserat och effektivt sätt. Styrelseordföranden följer fortlöpande koncernens utveckling genom kontinuerliga kontakter med vd och koncernchefen. Styrelseordföranden företräder bolaget i frågor som rör ägarstrukturen. I enlighet med Swecos bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst nio ledamöter.

Styrelsens sammansättning

Styrelsen är sammansatt av sju ordinarie ledamöter väljs av årsstämman samt tre arbetstagarrepresentanter med tre fackligt utsedda arbetstagarsuppleanter. De stämmovalda styrelseledamöterna sitter i styrelsen i ett år, fram till avslutningen av nästföljande årsstämma. Med undantag för vd och koncernchef (Åsa Bergman) har ingen av de stämmovalda styrelseledamöterna någon operativ roll inom bolaget. Fem av de stämmovalda styrelseledamöterna är svenska medborgare, en är tysk medborgare och en är svensk-amerikansk medborgare. Fyra stämmovalda styrelseledamöter är kvinnor och tre är män. Med undantag för vd och koncernchef Åsa Bergman är alla stämmovalda styrelseledamöter oberoende i förhållande till Sweco. Med undantag för Gunnel Duveblad, Johan Hjertonsson och Johan Nordström, är de stämmovalda styrelseledamöterna oberoende i förhållande till de större aktieägarna.

Styrelse

 • Johan
  Nordström

  Född 1966. Styrelsens ordförande. Ledamot sedan 2012. Ledamot i: bland annat Skirner AB och Hemfrid i Sverige AB.

   
 • Gunnel
  Duveblad

  Född 1955. Ledamot sedan 2008. Ordförande i: Team Olivia Group AB, Global Scanning A/S, HiQ International AB och Stiftelsen Ruter Dam.

   
 • Christine
  Wolff

  Född 1960. Tysk medborgare. Ledamot sedan 2016. Ledamot i Hochtief AG, Berliner Wasserbetriebe A.ö.R och KSBG GmbH.

   
 • Elaine
  Weidman Grunewald

  Född 1967. Svensk och amerikansk medborgare. Ledamot sedan: 2017.

   
 • Johan
  Hjertonsson

  Född 1968. Ledamot sedan 2015. Ledamot i: Nederman Holding AB and Swegon Group AB. Utbildning: Civilekonom, Lunds Universitet.

   
 • Åsa
  Bergman

  Född: 1967. Vd och koncernchef för Sweco sedan 2018. Ledamot i: Olika bolag i Sweco koncernen, Persson Invest AB och Almega Tjänsteförbunden.

   
 • Alf
  Göransson

  Född 1957. Medlem i styrelsen sedan 2018. Ordförande i: Loomis AB. Ledamot i: Hexpol AB, Attendo AB, Axfast AB, Melker Schörling AB, Axel Johnson Inc och Sandberg Development Group.

   

Styrelsens arbete

Utöver det konstituerande styrelsemöte som hålls i anslutning till årsstämman ska styrelsen sammanträda minst sex gånger per år. Under 2019 sammanträdde styrelsen nio gånger, varav fyra sammanträden hölls i samband med offentliggörandet av delårsrapporter. Sammanträdet som hölls i samband med delårsrapporten för andra kvartalet hölls via telefon, med i förväg utsänt material som underlag. I samband med septembersammanträdet i Köpenhamn i Danmark gjorde styrelsen studiebesök på Postgården, ett arkitekturprojekt som omvandlar det historiska huvudpostkontoret till en inbjudande plats med butiker och kontor.

Utöver rapportering avseende utvecklingen av Swecos verksamhet och ekonomi, avsattes betydande tid under styrelsens sammanträden under år 2019 till organisk samt förvärvsdriven tillväxt, bolagets strategiska fokus, ledning och HR-frågor, CSR, riskhantering, internkontroll och andra frågor för vilka styrelsen ansvarar enligt styrelsens arbetsordning. Andra medlemmar i koncernens ledningsgrupp än vd och koncernchefen deltar i styrelsemöten för att presentera rapporter då det är påkallat. Styrelsens sekreterare är bolagets chefsjurist. Bolagets revisor deltar i åtminstone ett sammanträde per år. Närvaron vid styrelsesammanträden, revisionskommitténs respektive ersättningskommitténs möten under år 2019 framgår av sidan 43 i Bolagsstyrningsrapporten för 2019.