Definitioner

DEFINITIONER

Antal anställda
Antal individer anställda vid periodens slut.

Antal årsanställda
Närvarotid och frånvarotid (exklusive långtidsfrånvaro) dividerat med normalarbetstimmar.

Avkastning på eget kapital
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare i relation till genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare.

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansnetto ökat med finansiella kostnader i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital.

Avkastning på totalt kapital
Resultat efter finansnetto ökat med finansiella kostnader i relation till genomsnittlig balansomslutning.

Börsvärde
Årets slutkurs för Swecos A- respektive B-aktie multiplicerat med antal utestående aktier av respektive aktieslag.

Debiteringsgrad
Debiterbar tid i relation till total närvarotid för samtliga anställda.

Direktavkastning
Utdelning per aktie för året i relation till slutkurs för Swecos B-aktie per balansdagen.

EBITA
Resultat före ränta, skatt och förvärvsrelaterade poster, där alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, varigenom den totala leasingkostnaden belastar EBITA.

EBITA-marginal
EBITA i förhållande till nettoomsättning.

EBITDA
Resultat före ränta, skatt, av- och nedskrivningar och förvärvsrelaterade poster, där alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, varigenom den totala leasingkostnaden belastar EBITDA.

EBITDA-marginal
EBITDA i förhållande till nettoomsättning.

Eget kapital per aktie
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med antal utestående aktier (exklusive återköpta aktier) vid periodens slut.

Förvärvad tillväxt
Tillväxt i nettoomsättning i lokala valutor baserat på förvärvade verksamheter.

Förvärvsrelaterade poster
Av- och nedskrivningar av goodwill och förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, omvärdering av tilläggsköpeskilling samt vinster och förluster vid avyttring av bolag, verksamheter, byggnader och mark, samt bokförda kostnader för framtida tjänster.

Förädlingsvärde per anställd
Rörelseresultat ökat med personalkostnader dividerat med antal årsanställda.

IAS
International Accounting Standards.

IFRS
International Financial Reporting Standards.

Extraordinära poster
Består av extraordinära kostnader för transaktion, integration och omstrukturering av förvärvade verksamheter.

Kassaflöde per aktie
Periodens kassaflöde dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier (exklusive återköpta aktier).

Nettoskuld
Finansiell skuld (bestående nästan uteslutande av räntebärande banklån) minskat med likvida medel och kortsiktiga placeringar. Leasingskulder är inte inräknade i nettoskuld.

Nettoskuld/EBITDA
Nettoskuld dividerat med EBITDA.

Nettoskuld/eget kapital
Nettoskuld dividerat med eget kapital.

Normalarbetstimmar
Normalarbetstimmar är antalet timmar, enligt kalendern, som en heltidsanställd skulle kunna arbeta om den anställde inte varit frånvarande eller arbetat någon övertid.

Organisk tillväxt
Tillväxt i nettoomsättning i lokala valutor exklusive påverkan av förvärv och avyttringar.

Organisk tillväxt justerat för kalendereffekter
Tillväxt i nettoomsättning i lokala valutor exklusive påverkan av förvärv och avyttringar samt exklusive kalendereffekt.

Personalomsättning
Antal medarbetare som slutat under året i relation till genomsnittligt antal anställda.

Resultat per aktie
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier (exklusive återköpta aktier).

Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansnetto där alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal ökat med finansiella kostnader exklusive leasingrelaterade räntekostnader dividerat med finansiella kostnader exklusive leasingrelaterade räntekostnader.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat (EBIT) i relation till nettoomsättning.

Rörelseresultat (EBIT)
Resultat före finansnetto och skatt.

Rörelseresultat per anställd
Rörelseresultat (EBIT) dividerat med antal årsanställda.

Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder exklusive leasingskulder i relation till eget kapital.

Soliditet
Eget kapital i relation till balansomslutning.

Sysselsatt kapital
Balansomslutning minskad med räntefria kort- och långfristiga skulder samt uppskjutna skatteskulder.

Tillväxt, valutaeffekter
Effekten av valutakursförändringar på tillväxten i nettoomsättning.

Totalavkastning
Kursutveckling inklusive återinvesterad utdelning.

Vinstmarginal
Resultat före skatt i relation till nettoomsättning.