Definitioner

Antal anställda
Antal individer anställda vid periodens slut.

Antal årsanställda
Närvarotid och frånvarotid (exklusive långtidsfrånvaro) dividerat med normalarbetstimmar.

Avkastning på eget kapital
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare i relation till genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare.

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansnetto ökat med finansiella kostnader i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital.

Avkastning på totalt kapital
Resultat efter finansnetto ökat med finansiella kostnader i relation till genomsnittlig balansomslutning.

Börsvärde
Årets slutkurs för Swecos A- respektive B-aktie multiplicerat med antal utestående aktier av respektive aktieslag.

Debiteringsgrad
Debiterbar tid i relation till total närvarotid för samtliga anställda.

Direktavkastning
Överföring till aktieägarna för året (2017 föreslagen) i relation till slutkurs för Swecos B-aktie per balansdagen.

EBITA
Rörelseresultat med återläggning av Förvärvsrelaterade poster.

EBITA-marginal
EBITA i förhållande till nettoomsättning.

EBITDA
Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar samt förvärvsrelaterade poster.

EBITDA-marginal
EBITDA i förhållande till nettoomsättning.

Eget kapital per aktie
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med antal utestående aktier (exklusive återköpta aktier) vid periodens slut.

Förvärvad tillväxt
Årlig tillväxt i nettoomsättning i lokala valutor baserat på förvärvade verksamheter.

Förvärvsrelaterade poster
Av- och nedskrivningar av goodwill och förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, omvärdering av tilläggsköpeskillingar samt vinster och förluster vid avyttring av bolag, verksamheter, byggnader och mark.

Förädlingsvärde per anställd
Rörelseresultat ökat med personalkostnader dividerat med antal årsanställda.

IAS
International Accounting Standards.

IFRS
International Financial Reporting Standards.

Extraordinära poster
Består av extraordinära kostnader för transaktion, integration och omstrukturering av förvärvade verksamheter.

Kassaflöde per aktie
Årets kassaflöde dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier (exklusive återköpta aktier).

Kursutveckling
Kursutvecklingen speglar handeln i Swecos två aktieserier, A och B, noterade på Stockholmsbörsen.

Nettoskuld
Räntebärande skulder minskat med likvida medel.

Nettoskuld/eget kapital
Räntebärande skulder minskat med likvida medel dividerat med eget kapital.

Normalarbetstimmar
Normalarbetstimmar är antalet timmar, enligt kalendern, som en heltidsanställd skulle kunna arbeta om den anställde inte varit frånvarande eller arbetat någon övertid.

OMXS
Stockholmsbörsens OMXS index består av alla aktier noterade på Stockholmsbörsen. Målsättningen med indexet är att det ska återspegla börsen och dess förändringar. För mer information besök http://www.stockholmsborsen.se/.

Organisk tillväxt
Årlig tillväxt i nettoomsättning i lokala valutor exklusive förvärv.

Personalomsättning
Antal medarbetare som slutat under året i relation till genomsnittligt antal anställda.

Resultat per aktie
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier (exklusive återköpta aktier).

Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansnetto ökat med finansiella kostnader i relation till finansiella kostnader.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i relation till nettoomsättning.

Rörelseresultat (EBIT)
Resultat före finansnetto och skatt.

Rörelseresultat per anställd
Rörelseresultat dividerat med antal årsanställda.

SIX Return Index - SIXRX.SE
SIXRX har gjorts med utgångspunkt från att spegla marknadsutvecklingen av bolag på Stockholmsbörsen. SIXRX tar hänsyn till den avkastning aktieägarna erhåller i form av utdelning. Utdelningarna återläggs på ex-dagen. För mer information besök http://www.six.se/.

Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder i relation till eget kapital.

Soliditet
Eget kapital i relation till balansomslutning.

Sysselsatt kapital
Balansomslutning minskad med räntefria kort- och långfristiga skulder samt uppskjutna skatteskulder.

Tillväxt, valutaeffekter
Effekten av valutakursförändringar på tillväxten i nettoomsättning.

Totalavkastning
Kursutveckling inklusive återinvesterad utdelning.

För Swecos aktie återspeglas avkastning bäst i form av totalavkastning, d v s kursutveckling och återinvesterad utdelning. Genom att återinvestera historiska utdelningar till ett aktieinnehav kan måttet totalavkastning beräknas, dvs den totala avkastningen som innehavet resulterat i. Totalavkastning under en given period blir därmed aktiekursens utveckling med tillägg av de utdelningar som skett under perioden. Utdelningen beräknas som återinvesterad den dagen aktien handlas exklusive rätt till utdelning (x-dagen). Totalavkastning kan presenteras både i % och i SEK.

Vinstmarginal
Resultat före skatt i relation till nettoomsättning.

Utdelning

Ojusterad utdelning
Utdelningens värde vid tidpunkten den delades ut, dvs ej justerad för emission eller split.

Justerad utdelning
Utdelningens värde justerat för emission och split.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.