Aktieinlösen

Aktieinlösen 2010
Swecos finansiella ställning är stark till följd av goda resultat och starka kassaflöden under de senaste åren. Mot bakgrund av detta är det styrelsens bedömning att Swecos finansiella ställning överstiger den nivå som bedöms lämplig för Bolagets verksamhet och att kapitalstrukturen härvid bör ges en mer effektiv struktur. Styrelsen föreslog därför ett inlösenförfarande som godkändes av årsstämman i Sweco den 29 april 2010.

Inlösenförfarandet ska genomföras enligt följande. Varje Sweco-aktie (såväl av serie A som serie B) delas upp (s.k. aktiesplit) i två aktier (av samma aktieslag), varav en inlösenaktie. Inlösenaktien löses därefter automatiskt in mot en inlösenlikvid om 2 SEK kontant per aktie. Utbetalning av inlösenlikvid sker dock inte beträffande inlösenaktier som innehas av Bolaget. Baserat på förhållandena den 29 april 2010, då Sweco innehade totalt 3 064 923 egna aktier, innebär detta en kontant utbetalning till Swecos aktieägare om 177,9 MSEK. Tillsammans med utdelning om 2 SEK per aktie som årsstämman beslutade om, innebär detta att aktieägarna i Sweco erhåller totalt 355,7 MSEK.

Inlösenaktierna kommer att upptas till handel på NASDAQ OMX Stockholm under perioden 19 maj – 1 juni 2010, varefter inlösenaktierna automatiskt löses in. Utbetalningen av inlösenlikvid beräknas ske omkring den 9 juni 2010.

Broschyr om inlösen av aktier i Sweco AB 2010

Registreringsbevis för aktiesplit

Skatteverkets allmänna råd
Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2010 av aktier i SWECO AB mot kontantlikvid.

SKV M 2010:8

SKV A 2010:8