0 av 0 för ""

Anlita Swecos experter som talare i Almedalen

Har du behov av talare eller debattörer till ett event under Almedalsveckan? Sweco kommer att finnas på plats med en stark uppsättning experter.

Våra talare i Almedalen 2016

Swecos profil som talare gäller allt som rör planering av framtidens städer och samhällen. Urbaniseringen och klimatförändringarna blir alltmer påtagliga och ställer höga krav på utformningen av framtidens städer. Sweco visar upp långsiktiga lösningar som skapar attraktiva, tillgängliga och dynamiska städer för alla.

Dessa och många fler Sweco-experter finns på plats i Almedalen och står redo som talare. Om det verkar intressant, kontakta oss gärna för att diskutera hur vi kan medverka.

Här är exempel på specifika områden där vi kan delta: 

Anpassning till ett förändrat klimat

De senaste tre decennierna har klimatet varit varmare än något annat decennium sedan 1850. Sweco ligger i framkant när det gäller åtgärder för att förbereda samhället för ett förändrat klimat och arbetar med lösningar som begränsar och motverkar fortsatta klimatförändringar.

Tillgänglig och säker infrastruktur

Snabbt växande städer ställer höga krav på effektiva, säkra och miljömässigt hållbara lösningar för infrastrukturen. Sweco är idag med och utvecklar merparten av Sveriges större infrastruktursatsningar, såsom Citybanan, nya Slussen, Norra Länken, ny spårväg i Helsingborg, Västlänken samt flera cykel-, tunnelbane-, och trafikmiljösatsningar.

Smarta städer

Synen på hållbarhet inom stadsutvecklingen håller på att förändras och ”smarta städer” nämns allt oftare som framtidens lösning. På Sweco ser vi hur utvecklingen kan komma att gå mycket snabbt, eftersom fokus ligger på att använda den bebyggelse och infrastruktur vi redan har på ett mer optimalt sätt. Svenskarnas höga IT-mognad, kombinerat med fri tillgång till samhällets stora datamängder är en viktig nyckel till framgång.

Social hållbarhet

Integrationsfrågor i samhällsbyggandet är en nyckelfaktor för att skapa städer som är till för alla. Sweco har lång erfarenhet av stadsutveckling där medborgardialogen är i fokus och får påverka riktningen för stadens fortsatta utveckling.

Morgondagens byggnader

Den snabba urbaniseringen i Sverige leder till att vi planerar för många nya byggnader i våra städer. Ska vi bygga bostäder, arbetsplatser och skolor på samma sätt som vi gjorde på 1900-talet eller är det här en chans att tänka nytt? Swecos arkitekter har en kombination av spets och bredd som gör att vi kan erbjuda en unik helhetssyn i planeringen av morgondagens byggnader.

Vård

Många av dagens sjukhus behöver uppgraderas för att leva upp till de krav som ställs på moderna vårdlokaler. Det handlar om bland annat effektivare och mer anpassade lokaler, bättre och tryggare patientmiljöer och lägre energiförbrukning. Till- och ombyggnader av sjukhus kräver specialistkompetens och Sweco har erfarenhet, bredd och expertis att hantera komplexa vårdprojekt.

Kontaktperson:
Anna Lindqvist, pressansvarig Sweco Sverige, anna.lindqvist@sweco.se, 08-696 51 90