0 av 0 för ""

Byggnad av trä

Publicerad: 2022-01-13

Dags att skapa en samlad strategi för cirkulärt träbyggande

Byggande i trä är ett viktigt område i omställningen till en cirkulär bioekonomi. Både inom EU och i Sverige lyfts frågor om behovet av klimat- och resurseffektivt byggande, men också frågor om renovering och uppgradering av vårt byggda bestånd. På uppdrag av BioInnovation gör Sweco nu en områdesanalys för att ta reda på vilka frågor som är prioriterade i omställningen till ett cirkulärt träbyggande.

Fem snabba med Amanda Borneke, uppdragsledare och specialist i cirkulär ekonomi

Hej Amanda! Berätta om Swecos uppdrag för BioInnovation!
– Uppdraget är en förundersökning till en strategi för cirkulärt träbyggande. Genom informationssökning, intressentdialoger och rundabordssamtal ska vi identifiera och analysera framtida utmaningar och möjligheter samt strategiska utvecklingsbehov.

Vad handlar cirkulärt träbyggande om?
– Rapporten kommer att beskriva ”Ett byggande med biobaserade förnybara material” inom fokusområdena renovering, ombyggnad, på- och tillbyggnad. Oftast fokuserar byggbranschen på trä vs. betong, men i ett sådant här projekt suddas de gränserna ut. Här fokuserar vi istället på hur cirkulärt träbyggande kan komplettera branschen som redan finns.

Varför är trä så viktigt för byggsektorn framöver?
– Dels är materialet betydelsefullt med avseende på dess låga CO2-avtryck, men också utifrån att det är ett material som skapar möjlighet till flexibilitet under byggnaders livslängd och som gör det möjligt att återvinna och återanvända materialet i slutet av byggnaders livstid.

Vilket är målet med projektet?
– Det är att kartlägga och analysera utvecklingsbehov hos näringslivet via intressentdialoger, genomföra rundabordssamtal där de identifierade utvecklingsbehoven diskuteras och förankras samt att ta fram en rapport som sammanfattar processen och de förankrade strategiska utvecklingsbehoven.

Vilka aktörer vänder ni er till?
– Vi välkomnar alla aktörer som är intresserade av cirkulärt träbyggande, både på forskarnivå, arkitekter och på entreprenörs- eller byggföretagsnivå, samt rivningsaktörer och byggnadsberedare. Redan nu i februari bjuder vi in till intressentdialoger där vi börjar kartlägga behoven.

Om BioInnovation
BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram initierat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas inom ramen för den gemensamma satsningen Strategiska innovationsområden, samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar.