0 av 0 för ""

Dammar i Trosaån ska åtgärdas för att skapa vandringsvägar för fisk

Trosa kommun äger tre dammar i Trosaån som ska åtgärdas för att skapa vandringsvägar för fisk. Sweco deltar i uppdraget som är ett led i arbetet med att höja den ekologiska statusen i ån i enlighet med EU:s vattendirektiv.

Miljön i ån är påverkad av att ett antal dammar som förhindrar fisken att nå lek- och uppväxtområden. Målet med uppdraget är att skapa fiskvandringsvägar. Genom att delvis riva ut dammar och bygga fiskvägar återskapas vandringsvägar för ett flertal kustlevande fiskar (främst havsöring) som utnyttjar Trosaån som lek- och uppväxtmiljö. I uppdraget bidrar Swecos medarbetare med kompetens inom bland annat uppdragsledning, projektering av fiskvägar, miljökonsekvensbeskrivning, hydraulik, geoteknik och mätteknik.

Johan Nilsson är uppdragsledare och teknikansvarig för fiskvägar och dammsäkerhet på Sweco. För att skapa störst nytta till en så låg kostnad som möjligt har uppdraget delats in i etapper, Johan förklarar processens olika steg:

– Uppdraget har delats in i tre etapper. Inledningsvis togs en förstudie fram för att utreda hur fria vandringsvägar kan skapas på bästa sätt vid de tre dammarna i Trosaån. Därefter följer en tillståndsprocess som innehåller samråd, samt framtagande av miljökonsekvensbeskrivning, teknisk beskrivning och ansökan till Mark- och Miljödomstolen. Efter erhållet tillstånd ska även åtgärderna detaljprojekteras av Sweco och vi är just nu inne i tillståndsprocessen, säger Johan.

Tidigare kännedom om själva området har haft betydelse för val av åtgärdsförslag för att skapa nya fiskvandringsvägar i Trosaån. Sweco har nämligen haft uppdrag i detta område tidigare, vilket har varit till hjälp då de kunnat blicka tillbaka till tidigare erfarenheter.

– Området kring Trosaån är skredkänsligt. I Vagnhärad inträffade ett stort jordskred 1997. I samband med detta anlitades Sweco för att utreda orsaken till skredet och omfattande geotekniska underökningar gjordes. Denna kunskap har vi idag nytta av då en av anläggningarna ligger i närheten av skredområdet, säger Johan.