0 av 0 för ""

Dejefors vattenkraftverk i Klarälven förnyas

Vattenkraften har en viktig roll i det svenska energisystemet, för basförsörjning och som komplement till vind- och solkraft. Ett av de många svenska vattenkraftverken som börjar närma sig sin tekniska livslängd är Dejefors i Klarälven. Sweco har fått i uppdrag av Fortum att utföra projekteringsunderlag till ett investeringsbeslut för förnyelse av kraftverket och dammsäkerhetshöjande åtgärder.

Kraftverket Dejefors har byggts i olika omgångar från början av 1900-talet och nu har de äldsta aggregaten, i drift från 1936 och 1952, uppnått sin tekniska livslängd. Aggregaten och tillhörande byggnader kommer att rivas och ersättas av en ny kraftstation.

– Många vattenkraftverk i Sverige börjar närma sig sin tekniska livslängd. Trots det har ganska få förnyelser skett under senare år och det finns ett stort investeringsbehov framöver för att säkra och i vissa fall utöka den svenska vattenkraftproduktionen, berättar Petter Stenström på Sweco.

Efter renoveringen kommer kraftverket totalt att kunna generera ca 140 GWh/år, vilket är en ökning med ca 31 GWh/år. Ökningen beror dels på minskade förluster i turbin och generator och bättre optimerad produktion, dels på en något ökad utbyggnadsvattenföring. Dammanläggningen som i sina äldsta delar är från 1908 ska renoveras och ett gammalt flottningsutskov ska ersättas med ett nytt utskov med högre avbördningskapacitet, vilket kommer att öka dammsäkerheten vid anläggningen.

Projektet i Dejefors bedrivs i en samverkansentreprenad där Fortum, NCC och Sweco kommer att arbeta tillsammans. Sweco är projektör och kommer även att ge stöd under byggtiden.

– För Sweco är det viktigt att vinna den här typen av uppdrag för att bevara kompetens och för att fortsätta vara den ledande konsulten inom området. Det är också spännande att projektet bedrivs som en samverkansentreprenad, vilket vi har sett har blivit vanligare på senare år, berättar Petter.

Swecos energikonsulter leder Swecos uppdrag och står för projekteringen av bygg- och anläggningskonstruktioner samt de mekaniska luckkonstruktionerna. Swecos industrikonsulter står för rörprojektering och Swecos installationskonsulter för VVS.

För mer information, kontakta: Petter Stenström, petter.stenstrom@sweco.se

Foto: Marco Blixt, Fortum