0 av 0 för ""

Elise Grosse

Publicerad: 2022-05-25

”Digitala verktyg kan hjälpa oss att bli cirkulära”

Häromveckan släpptes Urban Insight-rapporten ”Building the future through circular data”. Vi ställde fem snabba frågor till Elise Grosse, hållbarhetschef för Sweco Architects, som tillsammans med Alastair Carruth är författare till rapporten.

Hej Elise! Varför ska man läsa den nya Urban Insight-rapporten?

– Klimatförändringar, pandemi och krig har satt resursfrågorna i centrum. Vi står inför en ny världsordning med en ny ekonomi med nya regler på marknaden där cirkularitet erbjuder lösningen på många av våra komplexa problem. För att kunna bli klimatneutrala måste vi bli cirkulära och det är precis det vår rapport handlar om; hur vi formar framtiden med hjälp av digitala verktyg och hållbarhetsdata.

Hur kan de digitala verktygen hjälpa oss att bli cirkulära?

– Det som krävs för att vi ska kunna bli cirkulära är kunskap och möjlighet att hantera information. Cirkulärt agerande handlar primärt om tre saker: att inventera resurser, att dela och använda resurserna smartare, och slutligen att skapa cirkulära kretsloppsflöden i stället för avfall. För en byggnad behöver vi inventera så att vi vet vilka material den består av, var de stora mängderna koldioxid finns och även var det finns monetära värden. Både när en ny byggnad ska uppföras och när vi ska renovera eller riva behöver vi ha koll på den här informationen. De digitala verktygen kan hjälpa oss att omvandla byggnader till materialbanker och visualisera dessa värden.

Vad ser du behöver hända inom arkitektur och byggindustri framöver?

– Framför allt handlar det om att satsa på det vi har och använda designkompetensen för up-cykling och återbruk. I stället för att förstöra de värden som finns kan vi uppgradera befintliga byggnader. När vi omvandlade en kontorsbyggnad i Stockholm till att bli nya Hotell Blique sparade vi 3600 ton koldioxid och undvek kostnader till ett värde på 120 miljoner kronor, kostnader som annars skulle ha uppstått vid rivning i form av kostnader för avfall, ersättning av material och utsläppens kostnad för samhället. Detta nya sätt att budgetera cirkulärt visar på kostnader uppåt 8000 kr per kvadratmeter som förstörs om vi river en byggnad. Avfall är en konsekvens av designskedet som behöver ta större hänsyn till återbruk. Men de byggnader som inte är designade för återbruk och heller inte kan renoveras kan istället plockas isär så att materialet kan användas i andra byggprojekt. Det ser vi nu hända i flera projekt.

Ni talar också om att vi behöver använda nya valutor framöver?

– Ja, när materialpriserna går upp och EU-taxonomin nu skapar en koppling mellan det gröna kapitalet och hur cirkulärt en aktör beter sig, kommer det att förändra marknaden. Vi kommer att beskriva byggnadens värden ännu mer i form av valutor som exempelvis kWh (driftenergi) och CO2 (klimatutsläpp) men även cirkulärt index, hur många procent av byggnadsdelarna som är återbrukbara. Idag står bygg och fastighet för 36% av allt avfall i Europa, och nu vill EU att 70% av allt byggavfall istället cirkuleras. En byggnad som är en materialbank och som kan visualisera sina cirkulerbara resurser i en digital modell kommer att vara mer attraktiv för investerare.

Hur kan vi på Sweco hjälpa våra kunder att minska klimatpåverkan och ta tillvara resurser?

– Förutom energieffektivisering och omvandling av byggnader kan vi inventera material och skapa digitala modeller av både nya och gamla byggnader. En befintlig byggnad kan omvandlas till att bli en materialbank vars materialflöden kan länkas till en digital marknadsplats för byggmaterial. När man som fastighetsägare har kontroll över sina hållbarhetsdata adderas nya värden, till exempel i form av byggnaden som materialbank. Det ger möjlighet att optimera underhållet och attrahera grön finansiering. Att inventera och använda sig av sina cirkulära data är helt enkelt att stå rustad inför framtiden!    

För mer information, kontakta: Elise Grosse, rapportförfattare och hållbarhetschef hos Sweco Architects, elise.grosse@sweco.se

Läs mer och ladda ner rapporten här