0 av 0 för ""

Effektivisering av kollektivtrafiken på Hisingen i Göteborg

Sedan 2018 gör Göteborgs stad, tillsammans med Mölndal och Partille, satsningen Målbild Koll 2035 för att anpassa kollektivtrafiken i takt med folkökningen. År 2035 beräknas fler än 800 000 invånare bo i storstadsområdet vilket medför behovet av att attrahera, och ta hand om, betydligt fler resenärer. Mellan mars 2020 – mars 2021 ansvarade Swecos konsulter för en genomförandestudie för en av de blivande Citybusslinjerna på Hisingen i Göteborg.

Elbussar i eget körfält

I och med satsningen Målbild Koll 2035 planeras en rad olika infrastrukturella förändringar för att effektivisera Göteborgs kollektivtrafik. Däribland en citybusslinje längs Backastråket på Hisingen i Göteborg, vilket innebär en effektiv pendeltrafik till och från Göteborgs centrala delar. Projektet innebär att elbussar kommer att trafikera sträckan på egen körbana, en så kallad BRT, bus rapid transit, vilket minskar restiden med upp till 25 procent.

Sweco fick i uppdrag att ta fram en genomförandestudie med förslag på hur gatorna bör byggas om med separerad körbana för kollektivtrafiken, hur sträckan kan förberedas för spårvagnstrafik och en lösning för att möjliggöra elladdning i tillräcklig omfattning och med passande placering.

Genomförandestudier är något som Trafikkontoret i Göteborg införde för att få bättre styrning på stora och komplexa projekt. Det innebär att i ett tidigt skede genomföra en utredning för att få större kontroll på olika aspekter, såsom ekonomin i projektet. Totalt runt 80 av Swecos konsulter med vitt olika kompetenser medverkade, och samarbetade, under projektets gång. I slutet av maj tog Göteborg Stads trafiknämnd beslutet att gå vidare med ärendet, vilket innebär att studien under hösten kommer gå vidare till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

– Jag har uppskattat att ha Sweco som konsult för denna genomförandestudie. Det har varit ett gott diskussionsklimat i projektet och när vi haft olika uppfattning om olika saker så har vi diskuterat detta och jag tycker frågetecken ofta har lösts i dialog, säger Mikael Fiedler Andrén, som varit projektledare för Trafikkontoret Göteborgs Stad.

Multidisciplinärt genomförande

Projektet har inneburit en möjlighet att jobba brett i ett tidigt skede, och multidisciplinär kompetens från sex olika divisioner deltog på ett eller annat sätt i studien. Camilla Pärlbäck, projektansvarig för Sweco, menar att det var en stor tillgång att ha den breda kompetensen och erfarenheten:

– Genom att jobba multidisciplinärt, samverka mellan många discipliner, slipper man jobba i stuprörsutredningar. Jag tycker det ger en bättre förståelse för komplexiteten i stadsbyggnadsfrågor. Vi som har förmånen att jobba i dessa uppdrag lär oss massor av varandra och blir bättre på att involvera våra kollegor med andra specialiseringar tidigare även i kommande arbete, säger Camilla Pärlbäck.

Vår gemensamma utmaning har varit att tillsammans som ett team jobba holistiskt mot slutprodukten, menar Camilla som lyft vikten av att ha gemensamma möten och främja samverkan mellan olika discipliner, ett samarbete som fungerat bra genom hela processen.

– Jag är otroligt imponerad och stolt över vårt team – att vi kunnat bygga en vi-känsla bland medarbetarna fastän många inte arbetat tillsammans tidigare och att vi har jobbat 100% digitalt under detta speciella år. Så häftigt! Tillägger Camilla.

Tog höjd för den biologiska mångfalden

Under uppdraget tog Sweco höjd för vikten av att bevara de skyddsvärda träden i området. Genom att i största möjliga mån låta bli att påverka den befintliga floran främjas den biologiska mångfalden, då arter lever kvar i sin etablerade miljö. I de fall som växtligheten behöver ersättas är Swecos rekommendation att den nya planteringen ska vara av samma arter. Så få träd som möjligt ska avverkas utan istället flyttas till en annan plats där de kan fortsätta frodas. Grönområden är även viktiga för att ge en plats sin egen visuella identitet och skapar en attraktiv plats att leva och bo, även det en viktig aspekt för projektet.

Den nya Citybusslinjen planeras stå klar till 2025 och vi ser fram emot att se den gröna, effektiva kollektivtrafiken bli verklighet.