0 av 0 för ""

Charlie Gullström

Publicerad: 2022-06-09

Experten svarar: Vad är EU:s Cities Mission?

När EU efterlyste ansökningar för att hitta 100 städer som kan bli klimatneutrala till 2030 kom 377 ansökningar in och sju svenska städer kom med på listan. Men vad är egentligen Cities Mission ”100 Climate-neutral and Smart Cities 2030” och vad händer härnäst för de städer som antagits? Vi frågade Charlie Gullström, forsknings- och innovationsstrateg på Sweco, som också hjälpt Stockholms stad att ta fram sin ansökan.

Hej Charlie! Vad innebär det att en stad antagits till Cities mission ”100 Climate-neutral and Smart Cities 2030”?

– Själva grunden handlar om att tjänstepersoner från en stads olika förvaltningar har samarbetat för att ta fram en ansökan som svar på EU:s utlysning och fått sina politiker att ställa sig bakom den. Städerna har beskrivit hur långt de redan kommit i klimatomställningsarbetet, vilka politiska mål de jobbar mot och vilka strategier de ser behövs för att nå målen. De kommer att jobba strategiskt mot ett konkret tidsatt mål för att påskynda klimatomställningen, och där blir metoder som scenariemetodik och backcasting viktiga: Hit ska vi nå 2030, alltså måste vi vidta de här åtgärderna redan nu.

Hur har städerna valts ut?

– Man har inte bara valt ut de städer som ligger längst fram utan ville se en palett av städer med olika storlek och utmaningar. Det är ju stor skillnad på städer i södra och norra Europa, och kan finnas demografiska och demokratiska olikheter, liksom kulturella, som skapar väldigt olika förutsättningar för processen att engagera medborgarna och involvera olika aktörer i omställningsarbetet. Sedan har det varit viktigt att i ansökan visa hur pass intresserad staden är av lärande och samarbete med andra städer, eftersom man bygger upp det här som ett kunskapsnätverk för att dela erfarenheter, stötta med uppskalning och replikering för att stärka utvecklingen av en grön industri kopplat till städer.

Liknar Cities Mission den svenska Viable cities-satsningen?

– Ja, det finns stora likheter med den svenska satsningen Viable Cities, som är ett av 17 strategiska innovationsprogram och där de medverkande städerna också har målet att nå klimatneutralitet 2030. Det är inte en slump utan en del av det framgångsrika arbete som Viable Cities har bedrivit sedan 2017. Därför har de städer som redan varit en del av Viable Cities-satsningen haft en fördel och framgångsfaktor i sökprocessen. De kunde till exempel peka på nyttan av lärande.

Vilka svenska städer är med?

– Det är ett gott resultat att hela sju svenska städer kommit med på listan! De städer som kommit med är alla bland de 23 Viable Cities städerna: Gävle, Göteborg, Helsingborg, Lund, Malmö, Stockholm och Umeå. Så egentligen är det ingen överraskning här, förutom Gävle som framstår som en riktig rookie – en mindre stad som verkligen visar mod och sticker ut hakan här. Att de tar ansvar ser vi redan nu i form av ett spännande uppdrag vi precis avslutat för Gävle som uttalat att deras stadsomvandling av industriområdet Näringen ska bli Europas mest hållbara stadsdel. Vi på Sweco Architects har som ett av fyra arkitektkontor fått ta fram förslag som Gävle kunnat inspireras av och vårt tema har varit att undersöka hur en fullt ut cirkulär stadsdel med 6000 bostäder kan växa fram, ett jätteroligt uppdrag!

Vad kommer att hända nu?

– EU har redan börjat rulla ut en rad utlysningar där man gör kopplingen till den här satsningen, och det kommer fler inbjudningar till de städer som finns bland de 100 – så det handlar om att rikta klimatinvesteringarna mot städer som viktiga geografiska noder där aktörer samlas och har potential att samarbeta för klimatomställningen. Därför ser man till exempel att medborgarinvolvering och aktörsamverkan är nyckelord i utlysningarna. Medborgarna sitter på så mycket egna resurser som kommunen inte har rådighet över – till exempel våra bostäder, konsumtion och beteendefrågor – så det handlar om att locka aktörer in i ett engagemang för att samverka och därmed skynda på omställningen i våra städer. Även Sweco har en viktig roll här, vi är lokal aktör i många av de städer som just nu står inför klimatutmaningarna.

Ni har hjälpt Stockholms stad med ansökan till Cities Mission. Vad har just Stockholm som talat till stadens fördel?

– Ja, vi på Sweco har varit ett strategiskt stöd för staden och hållit ihop ansökningsarbetet. Man kan säga att Stockholm ligger mycket långt fram i ett europeiskt perspektiv, och att de mål man har satt har lett till konkreta handlingsplaner och projekt som visar vägen för måluppfyllelse 2030. Däremot kommer de där sista procenten bli svåra att nå och just därför kan Stockholm bidra med värdefulla insikter som andra städer kan lära av, i ett nästa steg. Stockholm har inte något Klimatneutral 2030-mål, utan en rad mål med andra årtal. Därför har vi lyft fram arton särskilda insatser och fem geografiska områden som kommer att göra skillnad och till och med bli avgörande för att involvera invånarna i de stadsdelar där de bor och verkar. En viktig faktor för Stockholm är till exempel den världsunika Bio-CCS (Carbon Capture and Storage)-anläggning som Stockholm Exergi utvecklar, och en annan är att elektrifieringen fullt ut realiseras, vilket är en stor utmaning inte minst eftersom stadens laddningsinfrastruktur ännu inte är utbyggd.

Vad blir viktigast för svenska städer när det gäller att nå klimatneutralitet?

– Att bryta silosstrukturen mellan förvaltningar med olika kompetens- och ansvarsområden är en utmaning för städer och något som de 23 Viable Cities-städerna arbetar aktivt med. Kapacitetsbyggande för förändring, eller experimentell styrning och innovationsledning som det också kallas när staden lyfter sig i håret och utvecklar nya samverkansformer, är något som även pågår i Europa. Det är ett riktigt intressant område där vi på Sweco kan bidra genom att ta erbjuda ett samlat erbjudande till städerna, till exempel vad gäller processledning för omställning, dialogprocesser och aktörssamverkan, och förstås erbjuda våra digitala verktyg för klimat- och kostnadsstyrning. Personligen tror jag att cirkulär ekonomi blir en viktig strategi framöver, just för att nå klimatmålen i städer. Siffror visar på att så mycket som 50% av klimatutsläppen kan minskas genom cirkulär ekonomi.

För mer information, kontakta: Charlie Gullström, charlie.gullstrom@sweco.se