0 av 0 för ""

Swecos miljökonsulter Staffan Arleskär och Niklas Anderberg tolkar flygbilder i 3D.

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Flygbildstolkning i 3D användbar metod för att kartlägga naturområden

Att skapa kartor över olika naturtyper genom fältarbete är ofta ineffektivt och tidskrävande. I ett pilotprojekt för Södertälje kommun samarbetar Sweco nu med Stockholms universitet för att istället kartlägga biotoper med hjälp av automatiska metoder och flygbildstolkning i 3D.

Sedan hösten 2018 ska länsstyrelserna i Sverige ta fram handlingsplaner för grön infrastruktur, något som kräver en kartläggning av vilka naturtyper som finns inom olika områden. Traditionellt har detta genomförts genom fältarbete som tar mycket tid. Nu har dock Stockholms universitet utvecklat en semiautomatisk metod där man istället tar hjälp av flygbilder för att kartlägga olika biotoper.

Swecos uppdrag för miljö- och samhällsbyggnadskontoren i Södertälje kommun är att flygbildstolka biotoperna i kommunen, samtidigt som man utvärderar arbetsmetodiken. I ett första steg kartläggs naturområdena automatiskt genom att flera kartlager kombineras, men alla detaljer kan inte fångas upp och därför krävs även en manuell tolkning för att avsluta arbetet.

– Vi tolkar bilderna med hjälp av en speciell datorskärm, programvara och 3D-glasögon. Det kräver god kompetens inom både landskap och geografiska informationssystem och det har våra ekologer på Sweco, säger uppdragsledare Lisa Sjölund.

Målet med forskningsprojektet som Stockholms universitet driver är att skapa metodik för en heltäckande regional biotopdatabas för Stockholms län, och Södertälje är tillsammans med Sollentuna och Ekerö en av de första kommunerna som testar metoden och bidrar i utvecklingsarbetet. Här ska biotopdatabasen bli ett underlag för kommunens grönstrategi och pollineringsplan, men den kommer även att underlätta hanteringen av ekosystemtjänster och detaljplaner i ett regionalt perspektiv.

– För oss blir databasen ett verktyg för att effektivisera samhällsplaneringen. Vi har ett behov av att snabbt och kostnadseffektivt kunna ta fram detaljerad information om naturtyper och markanvändning, speciellt eftersom befolkningsutvecklingen och byggandet förväntas öka snabbt framöver, säger Carolina Hillerdal Ljungqvist som är kommunekolog på Södertälje kommun.

Innan Södertälje kommun kan börja använda sin nya databas som planeringsunderlag har dock ekologerna på Sweco flera block av intensiv flygbildstolkning framför sig.

– Vi har satt upp vår arbetsmiljö i 3D, haft startmöten med Södertälje kommun och Stockholms universitet och slagit fast hur vi ska prioritera i flygbildstolkningen. Nu har vi precis kommit igång med det första flygbildstolkningsblocket och det känns väldigt spännande, säger Lisa Sjölund.

För mer information, vänligen kontakta:
Lisa Sjölund, uppdragsledare, lisa.sjolund@sweco.se

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>