0 av 0 för ""

Geotekniska utmaningar när en av Europas mest hållbara stadsdelar planeras i Gävle

Omvandlingen av området Näringen till en blandad stadsdel med 6000 nya bostäder, arbetsplatser och service, är en del av regeringens satsningar på hållbara städer och kommer bli en av Gävles största stadsomvandlingar genom tiderna. Sweco har i nära samarbete med Gävle kommun arbetat med den geotekniska utvärderingen av platsen.

Näringen är ett område i centrala Gävle som ligger attraktivt vid havet och Testeboån, ett läge som dock också innebär vissa problem med tanke på klimatförändringarna. Historiskt har området också huserat en mängd olika verksamheter och även en deponi, vilket medför en risk för föroreningar som kan sprida sig i mark och grundvatten. Utmaningarna innebär att en storsatsning på innovation och teknikutveckling krävs för att nå målet – att kunna skapa en av Europas mest hållbara stadsdelar.

– Vi på kommunen satt på ett flertal tidigare genomförda geotekniska undersökningar och ville veta vad dessa gav för information om området som helhet. Vi ville också få stöd med att hitta brister i underlagen och förslag på rekommendationer kring fortsatt arbete. Till det behövde vi få stöd av geoteknisk kompetens som vi själva inte hade, säger Mirja Törnquist, miljöutredare på Gävle Kommun.

Sweco hade redan tidigare undersökt Näringens geologi för ett järnvägsprojekt, och kände därför till de kritiska frågeställningarna för området. Nu vann man kommunens förnyade konkurrensutsättning utifrån kompetens och genomförandebeskrivning. Uppdraget var att göra en geoteknisk utvärdering, vilket innebar att sammanställa tidigare gjorda undersökningar och identifiera utmaningarna i projektet.

– Det är ett komplicerat område med förorenad mark som ligger på lös lera, och under det skyddande lagret av lera finns Gävle-Valboåsen där staden tar ut huvuddelen av sitt dricksvatten. Det innebär att man måste anpassa vad man bygger var. På vissa ställen går det att påla, men på andra ställen kan man inte bygga högt utan att lastkompensera med källarplan, och på ytterligare andra ställen är det olämpligt att bygga något tyngre än enklare enplanskonstruktioner. Med hjälp av vår kompetens inom geoteknik och husbyggnad har vi kunnat undersöka vad som är möjligt, säger Fredrik Niva, geotekniker och uppdragsledare på Sweco.

Swecos rekommendationer har överlämnats till kommunen, där arbetet går vidare med att knyta ihop förstudien och ta den vidare till politiken för att få ett beslut om den fortsatta processen. Ambitionen är att den nya stadsdelen, som beräknas stå färdig år 2040, ska möjliggöra ett gott och hållbart liv för framtida Gävlebor.

– Målet med stadsutvecklingen på Näringen är att bygga en hållbar stadsdel för alla. Det ska vara boende och verksamheter i en mix, där nya verksamheter lockas dit samtidigt som befintliga verksamheter som passar en hållbar blandad stad ska kunna stanna kvar och utvecklas. För att uppnå det behöver vi arbeta innovativt och utnyttja den tekniska utvecklingen framåt. I visionen till vårt uppdrag nämner man bland annat minskat klimatavtryck, att Gävles dricksvattenförsörjning är mer robust och att vi har löst problemen med översvämning och förorenad mark i stadsdelen. Vi är dock i tidigt skede i hela processen och konkreta mål för att uppfylla visionen kommer att förtydligas, säger Mirja Törnquist.

Fredrik Niva tycker att det är spännande att få arbeta med ett utmanande projekt som Näringen och dessutom få vara med och utforma en hållbar stadsdel.

– Att få jobba på hemmaplan och få vara med och förändra den lokala stadsbilden är förstås givande. Näringen kommer att gå från att vara ett småskaligt industriområde till att vara ett hållbart och attraktivt område precis intill Testeboåns naturreservat. Jag är också glad att vi har fått jobba så nära Gävle kommun och att vi kunnat hitta de bästa lösningarna i samverkan med kunden. Det har varit högt i tak och vi har haft transparenta diskussioner så vi har hela tiden känt att de har ett förtroende för oss, säger Fredrik Niva.

– Sweco har visat prov på stor kompetens och erfarenhet under arbetets genomförande i samtliga delar av uppdraget, inte minst praktisk tillämpning i tolkningar och bedömningar. Konsulterna i uppdraget har också haft god platskännedom från tidigare uppdrag i området som kom oss till nytta. Det har varit ett öppet och prestigelöst samarbetsklimat som bidragit till kompetensutveckling hos oss på kommunen. Sweco har varit tydliga i sin kommunikation och har på ett bra sätt förstått kommunens behov i det här skedet av planeringsprocessen, säger Mirja Törnquist.

För mer information, kontakta:
Fredrik Niva, fredrik.niva@sweco.se