0 av 0 för ""

Getingmidjan, ur ett kulturmiljöperspektiv

När Trafikverket genomför en modernisering av Getingmidjan, järnvägssträckan mellan Stockholms station och Stockholms södra, berörs några av landets mest värdefulla kulturmiljöer och mest älskade och välkända vyer. Flera av Swecos verksamhetsområden är delaktiga i uppdraget och Elin Bäckersten, bebyggelseantikvarie, jobbar med att omhänderta kulturmiljöaspekterna i projektet

Varför genomförs renoveringen?

– Sträckan mellan Stockholms Central och Stockholms södra, den så kallade Getingmidjan, är en av Sveriges mest trafikerade järnvägssträckor. Här passerar alla tåg till och från södra Sverige och blir det stopp på sträckan innebär det konsekvenser för stora delar av landets järnvägstrafik. Järnvägen är till stora delar från 1950-talet och anläggningen har nått sin tekniska livslängd. De arbeten som startar under hösten 2018 sker för att säkerställa en driftsäker och hållbar anläggning med samma trafikeringsmöjlighet som idag, samt uppdatering av anläggningen till nu gällande krav.

Varför är de kulturhistoriska värdena viktiga i ett uppdrag som Getingmidjan?

– Kulturmiljö och kulturarv är en förutsättning och en tillgång när vi bygger samhälle och stad. Att tillvarata och använda värden och betydelser som finns omkring oss är att bygga hållbart och att bidra till utveckling. I ett uppdrag som Getingmidjan har vi bidragit till att projektets genomförande inte påverkar några av våra mest värdefulla kulturhistoriska byggnader.

Berätta om uppdraget!

– Kulturmiljön är den största miljöaspekten i uppdraget. Vi har jobbat med att omhänderta kulturmiljöaspekter i uppdraget där vi deltagit i landskaps- och stadsbildsanalyser och medverkat i gestaltningsarbetet. Genom samarbete med andra discipliner har vi arbetat för att ta fram tekniska lösningar och en plan för genomförandet av reinvesteringsarbetena som beaktar kulturmiljövärdena i området. Till exempel har vi tagit fram gränsvärden för inkommande vibrationer från arbetena i husen på Riddarholmen. Vi har även ansvarat för ansökningshandlingar för att få tillstånd att ändra det statliga byggnadsminnet Riddarholmen samt ett kontrollprogram för byggnaderna närmast spårområdet.

Vad är din del i projektet?

– Min roll i projektet är omväxlande och jag har förmånen att vara med i projektets alla delar. Det är ett väldigt varierande, ibland svårt, men fantastiskt kul uppdrag. Jag har inventerat fysiska kulturmiljövärden, material och skador, deltagit i diskussioner om gestaltning och genomförande och varit med i Trafikverkets dialog med Riksantikvarieämbetet och Statens fastighetsverk. Men jag har inte varit ensam. Flera andra av Swecos bebyggelseantikvarier har också varit med i uppdraget vid något tillfälle. Getingmidjan är ett tillfälle för oss att få bidra med den breda kulturmiljökompetens som finns inom Sweco.

Har ni stött på några utmaningar på vägen?

– De främsta utmaningarna handlar om att det är ett komplext uppdrag där vi är många inblandade kompetenser som är beroende av varandra. Det finns också utmaningar av andra slag, så som hur vi kan uppdatera en järnvägsanläggning till dagens krav, mitt inne i en stad, utan att skärma av anläggningen så att det skapas en barriär i och mot en unik kulturmiljö.

Vad har varit mest givande?

– För mig personligen har det varit intressant att få hantera de komplexa frågor som ställts. Det ett unikt projekt, kanske ett ”en-gång-i-livet uppdrag” att få jobba med, om jag tänker tillbaka på allt vi gjort och var vi är.

För mer information, kontakta Elin Bäckersten

Fler av Swecos verksamheter deltar i Getingmidjan. Läs mer här