0 av 0 för ""

Sofie Absér och ett järnvägsspår

Publicerad: 2023-09-05

Hur blir framtidens transportinfrastruktur mer hållbar?

Den gröna omställningen pågår för fullt och senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Bygg- och anläggningssektorn står för cirka 20 procent av Sveriges klimatutsläpp och spelar en viktig roll i att hitta nya vägar framåt. Vi träffade Sofie Absér, ny hållbarhetschef för Swecos division Transport Infrastructure, för att höra hennes tankar om framtidens transportinfrastruktur och vad som behöver hända för att vi ska nå målen.

Hållbarhet har blivit kärnverksamhet

Sofie Absér har alltid haft fokus på miljö- och hållbarhetsfrågor. Ett miljöintresse föddes redan på gymnasietiden och sedan hon avslutade sin universitetsutbildning har hon arbetat med sina hjärtefrågor inom samhällsbyggnad i olika roller. Hon ser att branschen har förändrats i en positiv riktning under de senaste fem till tio åren.

– Hållbarhet har gått från att vara ett sidospår till att bli en viktig del av företags och organisationers kärnverksamhet. Jag är väldigt glad över den här förflyttningen som ger oss helt nya förutsättningar att samarbeta i alla led och att driva på den gröna omställningen tillsammans, säger Sofie.

Chans att göra skillnad

På Sweco kommer hon i sin roll som hållbarhetschef att bidra till den gröna omställningen genom att utveckla framtidens hållbara transportinfrastruktur.

– Det som är extra spännande med just infrastruktur är att det ofta handlar om så stora projekt. Det gör att en liten förbättring i planering och design kan göra stor skillnad för klimatet. Det är också en bransch som har ett stort klimatavtryck, så det är viktigt att vi tar stora kliv framåt för att nå klimatmålen.

Från klimat till biologisk mångfald

Hållbarhet inom transportinfrastruktur är ett brett område som kan handla om allt från klimatpåverkan till biologisk mångfald och social hållbarhet. För Sofie Absér är det viktigt att ha en helhetssyn i projekten för att nå de bästa resultaten.

– Om vi tar en ny järnväg som exempel kan det på klimatområdet handla om att optimera sträckning och design samt klimatsmarta materialval, medan den biologiska mångfalden kan påverkas av till exempel barriäreffekter, ändrade livsmiljöer eller invasiva arter som kan följa med fyllnadsmassor. Inom social hållbarhet finns också viktiga aspekter som inte får glömmas bort, som tillgänglighet och att skapa trygga och attraktiva miljöer och mötesplatser som passar alla.

Stor kunskap i branschen

Transportinfrastrukturbranschen beskrivs ibland som konservativ, men Sofie Absér menar att det också är en bransch med många styrkor som ger möjlighet att skapa förändring.

– Det finns väldigt mycket kunskap i branschen, vad gäller material och förmåga att bygga klimatsmart. Den kunskapen behöver vi använda till max samtidigt som vi hittar nya innovationer som kan utveckla oss vidare. Det är viktigt att beställarsidan ställer höga hållbarhetskrav vid upphandling och även att vi som konsulter föreslår ännu större klimatbesparingar där vi ser att det är möjligt. På Sweco har vi, som en stor aktör, möjlighet att påverka i allt vi designar och projekterar, men även i att bidra till att hitta nya samverkansformer: alla i branschen behöver bidra och vi behöver kommunicera med varandra för att kunna välja de mest hållbara lösningarna genom hela kedjan. Den gröna omställningen är här, den för med sig nya infrastruktur- och anläggningsarbeten och det behöver gå fort!

För mer information, kontakta: Sofie Absér, sofie.abser@sweco.se