0 av 0 för ""

Initiativet som ska reducera utsläpp och förbättra levnadsstandard för invånare i Ukraina

Ukraina har idag ineffektiva fjärrvärmesystem baserade på fossila bränslen. Förnybara bränslen och spillvärme kommer framöver att prioriteras för att nå ett långsiktigt hållbart fjärrvärmesystem.

Sida i Sverige och nordiska miljöfinansieringsbolaget NEFCO genomdriver nu en insats för att förbättra förhållanden i Ukraina och Sweco har fått i uppdrag är att koordinera, kommunicera och genomföra olika förstudier som kommer att mynna ut i implementering av fyra pilotprojekt om fjärrvärme.

Målet är att förbättra kvalité på fjärrvärmeleveranserna för minst 300 000 invånare. Resultatet ska även ge en utsläppsreducering på omkring 50 000 ton CO2/år.

Som startskott anordnades en lanseringskonferens i Kiev den 3 oktober. Swecos Julia Kosulko och Gunnar Bark berättade om Sweden-Ukraine District Heating (SUDH) Programme.

Konferensen besöktes av nära hundratalet speciellt inbjudna gäster. Bland deltagarna fanns representanter från 23 städer i Ukraina. Programmet som Julia och Gunnar berättade om på konferensen går ut på att implementera fyra pilotprojekt baserade på nordisk modern fjärrvärmeteknik, de inbjudna städerna är tänkbara orter för programmet.

Sweden-Ukraine District Heating (SUDH) Programme finansieras av Sverige/Sida och det nordiska miljöfinansieringsbolaget NEFCO. Konferensen anordnades av Sweco och det lokala konsultbolaget MDI på uppdrag av NEFCO. Läs mer om konferensen och programmet.