0 av 0 för ""

grönskande gata”Integrera klimatanpassning i samhällsplaneringen!”

Nästa vecka talar Swecos hållbarhetschef Mattias Goldmann på Boverkets konferens ”Har vi råd att klimatanpassa?” Vi passade på att ställa några frågor om vad som händer inom klimatanpassning just nu.

Hej Mattias! Vad händer inom området klimatanpassning?
– Klimatanpassning var länge en fråga som hanterades akut efter en kraftig översvämning, torka eller brand. Vi blev bättre på att klara oss om exakt samma sak skulle hända på exakt samma ställe. Nu blir inriktningen alltmer långsiktig, med allt större förståelse för att vi behöver vara resilienta – så att vi klarar helt olika och ofta oförutsägbara effekter av ett förändrat klimat. Dessutom samarbetar kommunerna, som naturligt har en central roll i arbetet, allt mer med näringslivet som förstås också drabbas eftersom ett förändrat klimat hotar tillgången på råvaror, utmanar logistikkedjor och kan betyda att hela verksamheter måste flytta. Vi ser att stora delar av världen just nu skärper sina klimatmål, enligt Parisavtalets femårsvisa ”Enhanced Action”-krav. Fokus är på utsläppsminskningar, men Parisavtalet betonar att anpassning också ska vara med.

Vad bör kommunerna tänka på när det gäller klimatanpassning?
– Det är viktigt att se till att klimatanpassning integreras i samhällsplaneringen, så att det blir rätt från början när skolor, boenden och vägar byggs eller byggs om, så att varje tillfälle används för att anpassa till ett klimat som tyvärr förändras. En bra utgångspunkt är att se de mest sårbara invånarnas behov, till exempel barn och äldre som behöver hjälp att klara värmeböljor, eller de med begränsad rörlighet som drabbas värst när områden svämmas över. Samtidigt bör vi passa på att ta med andra dimensioner av hållbarhet i arbetet, så att klimatanpassningen till exempel hjälper den biologiska mångfalden.

Och till sist måste vi förstås fråga: Har vi råd att klimatanpassa?
– Även om vi lyckas bli klimatneutrala snabbt, så kommer klimatet att fortsätta förändras under lång tid. Det måste vi anpassa oss till. Att jobba med klimatanpassning enskilt och avskilt från allt annat är för dyrt och ineffektivt, men om vi gör det tidigt, proaktivt och som en del av ett samlat hållbarhetsgrepp maximerar vi synergieffekterna och håller nere kostnaderna!