0 av 0 för ""

Lena Brunsell

”Klimat och biologisk mångfald är tätt sammanlänkade”

Biologisk mångfald är ett av de teman som diskuteras under COP27. Fokus ligger på natur- och ekosystembaserade lösningar och hur vi kan minska klimatförändringarnas och föroreningarnas inverkan. Vi tog en pratstund med Lena Brunsell, hållbarhetsstrateg och landskapsarkitekt på Sweco, för att höra hennes tankar om temat.

Hej Lena! Hur påverkar klimatförändringarna den biologiska mångfalden?

– Klimat och biologisk mångfald är väldigt tätt sammanlänkade med varandra. Den biologiska mångfalden påverkas otroligt mycket av klimatförändringarna och samtidigt är vi beroende av den biologiska mångfalden för att klara klimatförändringarna. Det som händer just nu är att den globala uppvärmningen gör att livsmiljöerna för djur och växter förändras. Vissa arter kan flytta med klimatet, men för andra är det nästan omöjligt. Vi får också ett mer omväxlande klimat med värmeböljor och översvämningar, och det kan också slå ut arter. Det jag hoppas på i det globala klimatsamarbetet är att beslutsfattare och näringsliv i en högre grad integrerar biologisk mångfald när man fattar beslut som ska gynna klimatet.

Hur kan vi minska förlusten av biologisk mångfald och effekterna av klimatförändringarna när vi planerar våra städer och samhällen?

– En viktig faktor är att se till att det finns sammanhängande natur- och grönområden i städer och samhällen och att områden med hög biologisk mångfald sparas. Då finns livsmiljöerna kvar och djur, insekter och växter kan spridas mellan områdena vilket skapar motståndskraft vid exempelvis en översvämning eller brand. Samtidigt kan dessa områden ge svalka till stadens invånare vid värmeböljor samt suga upp vatten vid skyfall och minska risken för översvämningar. Att det finns en stor mångfald bland stadens växter är viktigt för att skapa resiliens och då bör lokala växter användas. De kan gynna den lokala biologiska mångfalden samtidigt som risken att föra in nya invasiva arter minskar. Att planera staden resurseffektivt är också viktigt – att vi inte bygger i onödan, minskar våra fossilberoende transporter och använder så lite energi som möjligt. På det sättet undviker vi att exploatera nya markområden och förbrukar inte mer biomaterial än nödvändigt.

Hur kan vi på Sweco hjälpa till?

– Vi har väldigt många duktiga ekologer och biologer som tar fram kunskapsunderlag i form av spridningsanalyser och naturvärdesinventeringar för att rådge våra kunder. Även våra landskapsarkitekter och dagvattenexperter brinner för de här frågorna och att arbeta med lösningar som gröna tak och blågröna dagvattenlösningar är en naturlig del av deras arbete när de utformar stadsmiljöer. I planeringsskedet stöttar vi våra kunder genom att ta fram ekosystemtjänstanalyser. Vi har till exempel både varit med och tagit fram Boverkets verktyg ESTER och arbetat i flera intressanta projekt gällande grönytefaktor, bland annat i Norra Djurgårdsstaden. Genom att Sweco har så många olika kompetenser kan vi tillsammans ta fram lösningar som är väl avvägda gällande när det är mest lämpat med en mer teknisk lösning, en naturbaserad lösning eller en kombination av de båda. Vi kan också ge förslag som är tilltalande för oss människor samtidigt som de bidrar till biologisk mångfald och går att sköta på ett rationellt sätt.

För mer information, kontakta: Lena Brunsell, lena.brunsell@sweco.se

Läs mer om COP27