0 av 0 för ""

Järnväg i Skåne

Publicerad: 2022-03-21

Klimatet med från start när ny stambana planeras mellan Hässleholm och Lund

Mellan Hässleholm och Lund planerar Trafikverket för en cirka 70 kilometer lång ny dubbelspårig stambana för höghastighetståg och snabba regionaltåg. I arbetet med att hitta rätt lokaliseringsalternativ ingår klimatfrågan som en beslutsparameter, och för att minimera utsläppen analyserar Sweco projektet ur alla aspekter – från trafikering och byggnation till drift och underhåll.

För att nå det nationella miljömålet om ett klimatneutralt samhälle till 2045 krävs en överflyttning till klimatneutrala transportmedel. Där spelar järnvägstransporter och tågresor en viktig roll då trafiken är energieffektiv och så gott som fossilfri. Den nya stambanan mellan Hässleholm och Lund som nu planeras ska ge ökad kapacitet och främja snabba såväl som hållbara resor och transporter, men byggnationen av en järnvägsanläggning ger också en klimatpåverkan och det är därför av största vikt att denna blir så låg som möjligt.

– Genom att undersöka alternativa sträckningar och göra klimatberäkningar på teoretiska anläggningar kan vi tidigt identifiera problemområden och riskfaktorer som innebär klimatpåverkande utsläpp. Exempelvis kan en korsning med en väg eller ett vattendrag kräva stora konstruktioner för att möjliggöra att tågen ska kunna passera, säger Tabita Gröndal, tillförordnad hållbarhetschef för Swecos transportkonsulter.

Då klimatpåverkan lyfts fram och undersöks i ett tidigt skede kan arbetsinsatserna fokuseras mer koncentrerat till de delar och områden som riskerar att ge störst klimatpåverkan i senare skeden, vilket i slutänden leder till en optimerad anläggning.

– Det här är första gången det görs en lokaliseringsutredning av den här digniteten i Sverige. Vi arbetar i nära samverkan med Trafikverket och analyserar klimatpåverkan utifrån ett trafikeringsperspektiv i kombination med perspektivet på byggnation, drift och underhåll, säger Tabita Gröndal.

Genom att klä olika alternativ med klimatdata baserat på de specifika geografiska förutsättningarna på platsen, har Swecos experter kunnat sätta valutan koldioxidekvivalenter på de olika lokaliseringsalternativen och på så sätt bidra med en viktig pusselbit i beslutsunderlaget. Vilken den slutgiltiga placeringen blir geografiskt beslutas dock först senare i planeringsprocessen.

– Det är en utmaning att utvärdera ett större geografiskt område när det inte är bestämt var järnvägen ska dras, men vi har övervunnit många av hindren genom nyfikenhet, öppenhet och en gemensam målbild. Vi har haft ett gott samarbete mellan Swecos olika discipliner, men också med vår beställare. Jag är glad att vi kunnat bistå med specialistkompetens i det här projektet där hållbarhet verkligen står i centrum i alla led, säger Tabita Gröndal.

För mer information, kontakta: Tabita Gröndal, tabita.grondal@sweco.se