0 av 0 för ""

Kolkajen – en ny stadsdel i vattnet

Vid Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden vill Stockholms stad dra nytta av det goda läget och skapa en helt ny stadsdel på en konstgjord ö. Sweco har anlitats för att utreda projektets miljöpåverkan.

Kolkajen, som ligger mellan Lidingöbron och Husarviken, är en del i utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden och ska rymma 1400 nya bostäder, 11 000 kvm kommersiella ytor, samt parker, torg, kajer och en vattenarena. Kajen, där man förr lossade stenkol, ska bevaras och en ny stadsdel byggs intill på en konstgjord ö i vattnet. Charlotte Gyllenhammar, projektledare för tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning, berättar mer om uppdraget.

Varför byggs Kolkajen?
– Syftet med bygget är främst att skapa fina och trivsamma miljöer vid vattnet och att öka antalet bostäder i det goda bostads- och kollektivtrafikläget. För att kunna utöka markytan på bästa sätt vill Stockholms stad även skapa en konstgjord ö.

Hur ska bygget gå till?
– Först ska delar av befintliga kajer rivas och schakt- och muddringsarbeten utföras innan en ny kaj och påldäck kan anläggas och flytande konstruktioner och broar kan byggas.

Vilken är Swecos del i projektet?
– Just nu är projektet i utredningsfasen och vi hjälper Stockholms stad att ta fram underlag för hur arbeten i vatten kan påverka miljön. Underlagen beskriver vilka miljökonsekvenser planerade arbeten ger upphov till under byggskedet och när anläggningen är i drift. Vi ger även förslag på skyddsåtgärder för att minimera miljöpåverkan. Detta tas fram för att staden ska kunna få tillstånd att bygga i vattenmiljö. Vi hjälper staden att följa miljökraven enligt miljöbalken och har bland annat givit en second opinion på olika utredningar som har gjorts.

Vilka olika delar undersöker ni?
– Vi utreder dels projektets påverkan på vattenmiljön – faktorer som vattenströmningar, vattenkvalitet och klimatpåverkan. Vi beskriver också hur landskapsbilden och kulturmiljöerna kan påverkas och om boende i området kan påverkas av till exempel buller och ändrade möjligheter till rekreations- och friluftsliv. Ambitionen i projektet är att göra så liten skada som möjligt på miljön för till exempel fisk, bottenfauna och växter. Om bottensedimenten är förorenade behöver det tas om hand genom till exempel sanering eller andra åtgärder. Vi undersöker också om den intilliggande hamnen och andra kringliggande verksamheter kan påverkas av bygget.

Hur ser tidshorisonten ut?
– Vi har i två år arbetat med behovsbedömning och genomfört utredningar för området och tidplanen för inlämnande av tillståndsansökan blir klar under nästa år. Flera undersökningar i vatten har gjorts under sommaren och vi har påbörjat samråd med myndigheter, verksamheter och boende för att hantera information och frågor som kommer upp. Byggstarten är preliminärt planerad till 2019-2020, men det beror mycket på när tillstånden blir klara.

Vilka utmaningar finns i uppdraget?
– Dels finns geotekniska utmaningar i projektet, som till exempel att det finns föroreningar i sediment på ett stort djup. Sedan finns även utmaningar för alla att sätta sig in i och förstå varandras teknikområden för att kunna samordna alla delar i projektet, till exempel mellan Sweco, andra konsulter och Stockholms stad.

Vad har varit mest intressant?
– Det är spännande att arbeta med ett stort exploateringsprojekt som är så komplext. Som marinbiolog tycker jag att det är extra intressant att arbeta med min specialitet – vattenfrågor, som ligger mig varmt om hjärtat. Det är också väldigt givande och utvecklande att få samarbeta med alla experter på Sweco!