0 av 0 för ""

Kulturmiljöanalys hjälper kommunen planera för ny bebyggelse

Kulturmiljöanalys hjälper kommunen planera för ny bebyggelse

Gustavsbergs historia sträcker sig en lång tid tillbaka. För att möjliggöra ny bebyggelse utan att de kulturhistoriska miljöerna påverkas negativt har Värmdö kommun anlitat Sweco för att genomföra en inventering av området.

– Gustavsberg har en unik historisk bakgrund som bidrar starkt till ortens karaktär och identitet. Genom att vara rädd om det som redan finns och är byggt kan vi nyttja de befintliga resurserna på ett klokt och hållbart sätt och värna om de som vistas i dessa miljöer, säger Anna Carver, certifierad sakkunnig antikvarie och kulturmiljöspecialist på Sweco.

Det är på uppdrag av Värmdö kommun som Sweco har genomfört en inventering av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i Gustavsberg. Totalt har man inventerat 630 byggnader. Resultatet, som utgör ett digitalt kartunderlag, visar vilka värden miljöerna har samt hur de yttrar sig och möjliggör för kommunen att veta vad som ska bevaras, utvecklas och varför.

Byggnadsinventeringen utgör även ett stöd i övergripande planfrågor, bygglov och bygganmälan, samt blir ett underlag för planerandet av ny bebyggelse utan att kulturvärdena påverkas negativt.

– Att genomföra en så stor inventering på så kort tid och med en sådan hög kvalitet är snudd på omöjligt. Sweco har på ett innovativt sätt möjliggjort att på ett kostnadseffektivt sätt föra in inventeringen i riksantikvarieämbetets nationella databas, säger Anna Fredriksson, projektledare Värmdö kommun.

På Värmdö kommuns hemsida går det att läsa mer om projektet, även själva rapporten finns tillgänglig där. Läs mer här.