0 av 0 för ""

Stockholm

Publicerad: 2022-02-21

Många tak att tillgå när Stockholms stad satsar på solenergi

Förutom att arbeta för ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040 satsar Stockholms stad också på att uppnå en fossilfri organisation 2030. I det arbetet ingår att uppnå en effektivare energianvändning och en större andel förnybara energikällor, samtidigt som man strävar efter att ha en så stor egenproduktion av el som möjligt. Som en del i hållbarhetsarbetet har man anlitat Sweco för att utreda potentialen för solenergi på en mängd av fastighetskontorets tak runtom i staden.

– Att kunna utvinna mer solel är ett viktigt steg i vårt hållbarhetsarbete. Det långsiktiga målet är att vi ska kunna egenproducera tio procent av stadens använda el, säger Anna Sundman, energiingenjör och projektledare på Energicentrum på miljöförvaltningen i Stockholms stad.

Fastighetskontoret äger ett stort antal byggnader, allt ifrån idrottsanläggningar till saluhallar, brandstationer, biografer och kontorsbyggnader. När man nu undersökt vilka byggnader som kan vara lämpliga för installation av solceller har arbetet inletts med att ta ett brett grepp och låta undersöka en stor mängd tak på många olika typer av byggnader.

– Jag är glad att staden har gått in i projektet med ett öppet sinne och inte utesluter något. Det finns en väldigt stor mängd tak att tillgå och det är spännande att det rör sig om så olika typer av byggnader och verksamheter, säger Erica Edfeldt Wehtje, energimarknadsspecialist på Sweco.

Sweco har bidragit med teknisk expertis kring solenergi, kunskap om gällande regelverk, samt räknat på den ekonomiska nyttan. Med hjälp av solcellskartan och datadriven analys har experterna sorterat alla byggnader efter potential och tagit fram ett beslutsunderlag som kan användas i stadens fortsatta hållbarhetsarbete.

– Vi har haft ett mycket gott samarbete med Stockholms stad, med en tät dialog och effektiva möten. Det är glädjande att se resultatet; att det är möjligt att bygga solceller på så många tak. Det finns överlag en god potential för solel och vissa anläggningar kan även vara aktuella för solvärme. När det gäller lönsamheten beror det till stor del på elpriser och policys framöver, säger Erica Edfeldt Wehtje.

Stockholms stad har nu tagit fram en handlingsplan och härnäst ska fastighetskontoret planera för var det är lämpligt att sätta upp större solcellsanläggningar.

– Underlaget visade att potentialen för solel är störst, men även solvärme kommer att utredas för våra utebad. Alla byggnader med potential kommer att utredas vidare och det blir spännande att se vilka tak vi kommer att börja med, säger Jonas Fager på fastighetskontoret.

– Samarbetet kring den här utredningen har fungerat mycket bra och jag är imponerad av Swecos kompetens, säger Anna Sundman.

För mer information, kontakta: Erica Edfeldt Wehtje, erica.edfeldt@sweco.se