0 av 0 för ""

Falsterbonäset

Publicerad: 2022-01-10

Naturbaserade lösningar i fokus när översvämningsskydd planeras i Falsterbo

På Falsterbonäset i Skåne finns cirka 5000 bostäder som behöver skyddas mot översvämningar till följd av klimatförändringar och stigande havsnivåer. För att begränsa inverkan på natur och miljö satsar Sweco och Vellinge kommun på att utnyttja befintliga skydd där det är möjligt, använda massor från närområdet till skyddsvallar och skapa nya klimatsmarta lösningar för de skyddsmurar som behövs.

Befintliga massor och naturlig växtlighet

Falsterbonäset har många naturintressen och för att minska klimatpåverkan och påverkan på kringliggande miljö kommer man att använda befintliga massor och även ta fröer från befintlig flora så att denna snabbt ska återetableras på skyddsvallarna.

– Uppbyggnad av vallen kommer att göras med massor som finns att hämta inom närområdet, som sedan täcks av en lerkappa som fördröjer genomströmningen. Vallen kommer sedan att kläs med ett vegetationsskikt med naturlig växtlighet som minskar risken för erosion, bevarar befintlig flora och fauna samt även gör den estetiskt tilltalande för de boende på näset. Vi kommer även att utnyttja och rekonstruera befintliga skydd, som exempelvis sanddyner, säger Annika Nordstedt som är uppdragsledare för detaljprojekteringen av vallarna på Sweco.

Klimatsmart lösning för skyddsmurar

På vissa delar av sträckan går det inte att bygga vallar, till exempel på grund av platsbrist. Där planeras istället skyddsmurar, och för dessa har man försökt hitta en lösning som är både klimatsmart och kostnadseffektiv. Istället för traditionell stålspont eller stödmurar av betong, som brukar användas, har Swecos konstruktörer tagit fram en ny lösning där man använder en spont som består av glasfiberarmerad komposit. Samtidigt som materialet är motståndskraftigt mot havsmiljön är priset lägre, och koldioxidutsläppen bara en sjundedel av det för stålspont.

– Närheten till havet gör att stål och betong bryts ner snabbare, och konstruktionerna måste då dimensioneras upp för att få en avsedd livslängd. Eftersom vi vill uppnå en minimal påverkan på naturmiljön och ett så lågt klimatavtryck som möjligt satsade vi istället på ett kompositmaterial som har en stor lastkapacitet, men ändå har fördelen att det inte korroderar eller påverkas av havsmiljön på samma sätt som stål. Materialet är rätt nytt på den svenska marknaden, men har börjat användas i liten skala i en del broprojekt, säger Richard Adeström, teknikansvarig för byggnadsverk i projekteringsuppdraget på Sweco.

Forskningsprojekt med provvallar

Parallellt med projekteringen drivs ett Vinnova-projekt för att skapa provvallar i området. Målet är att utveckla och testa naturbaserade vallar.

– Vi vill bland annat se vilka naturvärden som uppstår på en vall med naturlig vegetation, hur erosionsbeständig vegetationen är mot vågorna, och hur vegetationen ska underhållas och skötas, säger Swecos Henrik Toremark som utvecklat Vinnova-projektet i nära samarbete med Lunds tekniska högskola (LTH) och Vellinge kommun.

Provvallarna är ett samarbete mellan Sweco, LTH, SGI, Ecogain och Vellinge kommun, där Swecos roll blir att delge de tekniska lösningarna från detaljprojekteringen och följa upp resultaten. Projektet förväntas bidra med kunskap, vägledningar och policyunderlag för framtida klimatanpassningsåtgärder där hänsyn tas till natur-, sociala och ekonomiska värden.

– Konventionella vallar är ofta överdimensionerade, dyra att anlägga och kan ha en negativ påverkan på natur- och samhällsmässiga värden i kringliggande områden. Därför är det här projektet ett viktigt steg i utvecklingen när det gäller att klimatsäkra kuster och samtidigt bibehålla eller tillskapa naturvärden, säger Henrik Toremark.

För mer information, kontakta: Annika Nordstedt, annika.nordstedt@sweco.se

Läs mer om Swecos uppdrag med att klimatanpassa Falsterbonäset