0 av 0 för ""

New PageSwecos Hållbarhetssol™ ledde vägen på Beyond2020

Beyond 2020 är en världsledande internationell forskningskonferens inom hållbart byggande. Målet för konferensen är att engagera den globala sektorn inom hållbart samhällsbyggande, lyfta den senaste forskningen kring mål 11, hållbara städer och samhällen, och tillsammans upprätta en färdplan för att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. Elise Grosse, Swecos hållbarhetschef inom Bygg och Fastighet, deltog på konferensen.

Hej Elise, vad hände på konferensen?
– Massor! Sweco bidrog med 3 forskningspapper och en paneldebatt. Dessutom presenterade vi verktyget Swecos Hållbarhetssol™ inför alla deltagare på stora scen. Med hjälp av verktyget genomförde vi en co-creation workshop för regionen nordvästa Europa för mål 11, Hållbara städer och samhällen. Deltagarna engagerades i dialog och fick motivera och bedöma delmål utifrån olika perspektiv.

Hur kom det sig att ni blev inbjudna att hålla den här workshopen?
– Jag träffade konferensens ledare vid ett annat tillfälle och när vi då berättade om Swecos Hållbarhetssol™ blev de så entusiastiska över detta praktiska verktyg att de istället ville att vi skulle delta som innehållspunkt. Det blev en väldigt lyckad workshop!

Vad kom ni fram till?
– Under workshopen skapades på kort tid en nulägesbild för 2020, och en roadmap för 2030 med de aspekter som bedömdes som högst väsentliga för byggd miljö och som ansågs möjliga att genomföra till år 2030.  Vi ville visa hur det komplexa kan göras enkelt för att målstyra Agenda2030. De 17 globala målen med 169 delmål kan brytas ner till mätbara aktiviteter för hur ett projekt bidrar till att skapa ett hållbart samhälle, och samtidigt synliggöra de områden som har förbättringspotential.

På konferensens sista dag lyfte vi hur Swecos Hållbarhetssol™ kan stödja arbetet med regionala eller nationella planer världen över, som med verktyget kan följas upp årligen, jämföras med varandra och erbjuda kunskapsdelning emellan sig. Istället för att verka i silos, kan olika aktörer samskapa mål med de globala målen som ramverk, för att uppnå en systemförändring.

För mer information, kontakta:
Elise Grosse, elise.grosse@sweco.se