0 av 0 för ""

byggnad i trä

Nu hamnar det kollektiva resandet i centrum i Nyköping

När höghastighetsjärnvägen Ostlänken kommer till Nyköping innebär det nya förutsättningar för ett hållbart resande för de många resenärer som pendlar både till och från kommunen. Förutom kortare restid får resenärerna smidigare byten mellan olika färdslag när Nyköping nu planerar ett resecentrum.

Det är full fart på samhällsbyggnadsfronten i Nyköping när två stora projekt planeras samtidigt på samma plats. Medan Trafikverket planerar för nya spår och en ny stationsbyggnad planerar Nyköpings kommun för ett resecentrum och en ny bussterminal för att främja det kollektiva resandet och underlätta byten mellan olika färdslag. Samtidigt planeras ett nytt bostadsområde i anknytning till spåren och det görs också plats för många olika typer av nya verksamheter.

– Det här projektet har det pratats om länge i Nyköping. Idag ligger busstationen och tågstationen en kilometer ifrån varandra, men med vårt nya resecentrum samlas alla färdslag på samma plats och underlättar ett hållbart resande. Det har varit en lång process och det känns väldigt roligt att vi nu håller på att förverkliga planerna till slut, säger Johan Dahlrot som är projektledare på Nyköpings kommun.

Det nya resecentrumet ska bli en mötesplats och ett nav för pendling. Nyköpings kommun har ambitionen att växa och då måste det vara enkelt att resa, både till Stockholm och söderut. Det är mycket som ska hända i området som idag inte ser mycket ut för världen.

– Det som idag är en grusplan med mestadels parkeringsplatser kommer att ersättas av en ny stationsbyggnad och bussterminal, en spektakulär entré till stationsområdet samt alléer och parker där resenärer möts och kan ta en paus. Det blir ett nytt attraktivt område som människor kan njuta av att vistas i och som dessutom skapar helt nya förutsättningar för ett hållbart resande, säger Amir Razaz, uppdragsledare på Sweco.

Sweco har under lång tid varit med i projektet och har tagit fram en målbild utifrån de önskemål som kommunen och Trafikverket har.

– Vår roll har gått från att ta fram den övergripande gestaltningen till att detaljprojektera och göra visionen byggbar. Nu är vi generalkonsult i projektet och kommunens beställarstöd. Ett hundratal personer med olika kompetenser, allt ifrån arkitekter, huskonstruktörer, brokonstruktörer, anläggningsingenjörer och miljökonsulter från Sweco arbetar i projektet, säger Amir Razaz.

En av de största utmaningarna för Nyköpings kommun och Sweco är att samordna projektet med bygget av Trafikverkets delar, som i många fall ska byggas på exakt samma fläck.

– Det krävs mycket planering och kommunikation för att hitta de bästa lösningarna. Vår bussterminal ligger till exempel vägg i vägg med stationsbyggnaden som Trafikverket ansvarar för, och vi på kommunen har anlitat Sweco för att konstruera ett tråg där Trafikverkets bro sedan ska byggas, säger Johan Dahlrot.

Amir Razaz håller med om att det är en komplex uppdelning mellan de tekniska gränssnitten. Samtidigt har samarbetet mellan aktörerna fungerat väl, och lösningarna man valt har alltid gjorts med tanke på vad som gör mest samhällsnytta.

– Vi har haft ett mycket gott samarbete, både med Nyköpings kommun och med Trafikverket och deras konsult. Vårt samarbete har varit mycket transparent och kommunen har hela tiden varit tydlig i sin kommunikation. Kulturen som har vuxit fram i projektet har gjort det enkelt att jobba och man vet att det går att ta upp eventuella problem och diskutera dem direkt, säger Amir Razaz.

– Nu har vi jobbat tillsammans länge och jag uppskattar det öppna samarbetsklimatet där alla sätter framdriften först. Vi har en bra dialog och ingen väntar med att höra av sig när utmaningar dyker upp. Det känns också bra att Sweco har en enorm bredd i kompetens som kan möta alla de behov projektet har och ge oss det stöd vi behöver, säger Johan Dahlrot.

Detaljplanen är nu antagen och Nyköpings kommun är ett steg närmare ett förverkligande av planerna. Byggstart är planerad till 2022.