0 av 0 för ""

vindkraftverkspark

Publicerad: 2019-09-04

Nu satsar Island på vindkraft

Mer än 80 % av all energi på Island utvinns från vattenkraft och geotermisk energi, men de senaste åren har Landsvirkjun, Islands nationella energibolag, undersökt förutsättningarna för vindkraft och sett stor potential. Två stora vindkraftsparker planeras, och Sweco bidrar med expertis i båda projekten.

Gabriella Nilsson är projektledare och expert inom vindkraft på Sweco. Tillsammans med sina kollegor från Sweco i Skottland och Norge bistår hon det isländska energibolaget Landsvirkjun med löpande rådgivning och olika insatser inom bolagets pågående vindkraftsprojekt.

– Island nyttjar mycket vattenkraft, men flödet i vattendragen har stor årlig variation, med högre flöden sommartid än vintertid. Eftersom den årliga cykeln för vind på Island är den motsatta, med starkare vindar vintertid än sommartid, är vindkraft ett bra komplement till vattenkraften, säger Gabriella.

Sweco har expertis inom alla delar av vindkraftsprojekt och bidrar på flera håll inom pågående projekt på Island. Just nu arbetar Landsvirkjun med två föreslagna vindkraftsparker, Burfell och Blanda, på ca 200 MW respektive ca 100 MW. För Burfell, där man kommit längst i processen, innebär det att vindkraftsparken skulle kunna producera upp till ca 700 GWh.

– För Blanda vindkraftspark har vi gjort en förstudie, som bland annat innefattade vindanalys, utredning av infrastruktur och elnät. Just nu hjälper vi Landsvirkjun med Burfell-projektet och gör en initial bedömning av transportvägarna från hamn till site, alltså hur vägnätet kommer att klara de långa och tunga transporterna av vindkraftsverkens komponenter. Transporterna kan här komma att bli upp till 80 meter långa och man behöver göra justeringar och förstärkningar när de ska ta sig genom kurvor, rondeller och över broar, säger Gabriella.

Swecos experter har kört alla vägar, besökt hamnarna och bedömt kritiska punkter där svårigheter kan uppstå. Härnäst färdigställs en rapport till Landsvirkjun med input från det isländska trafikverket.

– Det är givande att få arbeta tillsammans med våra duktiga skotska vägexperter och jag är också glad för den goda kommunikationen vi har med vår kund. Det har varit mycket intressant att få ta del av förutsättningarna för vindkraft på Island, säger Gabriella.

För mer information, vänligen kontakta:

Gabriella Nilsson, projektledare och expert inom vindkraft, Gabriella.Nilsson@sweco.se

Bo Pettersson, utlandschef hos Swecos energikonsulter, Bo.Pettersson@sweco.se