0 av 0 för ""

Ny rapport bäddar för innovationer inom vätgas för fordon

100 000 fordon som tankas med vätgas, helt fria från skadliga utsläpp, kan vara i trafik fram till 2030. Potentialen konstateras i en ny rapport som tar tempen på användningen av vätgas och bränsleceller för fordon i Sverige. Men trots ambitiösa klimatmål på både nationell och regional nivå visar rapporten i en internationell jämförelse hur Sveriges satsningar på vätgasinfrastruktur, forskning och utveckling ännu är små.

Huvuddragen ur rapporten Strategisk Innovationsagenda Vätgas för fordon:

  • Sveriges miljö- och klimatmål är mycket ambitiösa – både på nationell och regional nivå. Nationellt finns även en stark tradition av export inom teknik och systemkunnande. Miljövinster och exportmöjligheter är därför två viktiga drivkrafter för utveckling och introduktion av bränslecellsfordon.
  • Sverige kan ha minst ett tiotal olika typer av bränslecellsfordon i drift under den närmaste fyraårsperioden. Flera intressenter driver redan arbetet. Fram till 2030 kan cirka 100 000 bilar, bussar och arbetsmaskiner vara i trafik.
  • Idag finns det fler än 100 verksamma aktörer totalt i Sverige inom området vätgas och bränsleceller.
  • Omfattande nationella satsningar på vätgas och bränsleceller ses bland annat i Japan, USA, Kanada, Storbritannien, Korea, Frankrike, Tyskland och Nederländerna. Bland våra grannländer har Danmark idag nationell täckning med vätgastankstationer och i Norge finns ett beslut på att bygga ett 100-tal stationer inom de närmaste åren för att påskynda introduktionen av bränslecellsbilar.
  • Liknande satsningar saknas idag i Sverige. Vi har ett behov av att på motsvarande sätt investera i infrastruktur, introducera fordon i pilotprojekt och arbeta kraftfullt med forskning och utveckling av komponenter och system som bör matcha de nationella miljö- och klimatmål som vi har på pappret, men ännu inte konkretiserats i planer.
  • Internationellt har världens 10 största fordonstillverkare (till exempel Toyota, Hyundai och Honda) börjat serietillverka fordon, ännu i relativt små serier som de menar snabbt kan skalas upp. Fram till 2020 ska samtliga av dessa fordonstillverkare erbjuda minst en bränslecellsmodell var.

De bränslecellsfordon som tas upp i rapporten har tydliga miljövinster; de släpper varken ut växthusgaser, kväveoxid, svaveloxid eller partiklar, samtidigt som de är tystgående och bidrar till en låg bullernivå. De har motsvarande räckvidd och tankningstid som konventionella fordon. Eftersom vätgas kan produceras av förnybar el, biogas eller biomassa öppnas även möjligheterna upp för inhemsk drivmedelsproduktion.

Behovet av infrastrukturuppbyggnad är ett av hindren för en ökad användning av bränslecellsfordon. Till det kommer konkurrens med andra alternativa drivmedel och de risker som följer vid satsningar på ny teknik.

– Vi behöver höja kunskapen om vätgas både hos politiker, näringsliv och användare. Inte bara vad gäller dess tydliga miljöfördelar, utan också om den tillväxtpotential den faktiskt har. Idag brister det i kunskap om de faktiska kostnadsnivåerna och drivmedlets utvecklingsstatus, säger rapportens projektledare Cecilia Wallmark, Sweco.

I rapporten efterlyses ett långsiktigt ansvar för teknikintroduktion. Både städer och näringsliv behöver efterfråga bränslecellstekniken. Istället fokuserar många regioner idag på biogas och batterifordon och mycket forskningsmedel riktas nationellt mot flytande biodrivmedel.

– Det krävs en första investeringsfas för introduktion av ny teknik. Här måste staten kliva in och stötta upp om man menar allvar med miljö- och klimatmålen. Idag ser vi främst regioner och företag som satsar på vätgas och bränsleceller och de måste antingen vara starka eller få hjälp att klara sig under introduktionstiden, säger Björn Aronsson, verksamhetsledare Vätgas Sverige.

Bakom rapporten ”Strategisk Innovationsagenda Vätgas för fordon” står Sweco, Vätgas Sverige och SP.

Bilagor

(Den kompletta rapporten ”Strategisk Innovationsagenda Vätgas för fordon” finns att ladda ner på www.vatgas.se)

För ytterligare information, kontakta:

Projektledare Dr. Cecilia Wallmark, Sweco , 070-549 20 76, cecilia.wallmark@sweco.se

Björn Aronsson, verksamhetsledare, Vätgas Sverige, 070-471 99 50, bjorn.aronsson@vatgas.se

Peter Leisner, avdelningschef Elektronik, SP, 010-516 54 45, peter.leisner@sp.se

Rapporten Strategisk Innovationsagenda Vätgas för fordon har tagits fram av Sweco, Vätgas Sverige och SP som underlag för att stärka innovationsområdet inom vätgas och bränsleceller för fordon. Rapporten ska fungera som underlag för nya FoU-projekt som ökar kunskapen om vätgas, stärker näringslivsutvecklingen och ökar exporten samt ökad användning av vätgas och bränslecellsfordon i Sverige. Rapporten har utformats genom dialog inom ett brett spektra av aktörer, bland andra myndigheter, finansiärer, användare och analytiker inom marknad och transport. Totalt har ett 40-tal aktörer träffats och arbetat fram agendan.