0 av 0 för ""

Elledningar

Publicerad: 2022-03-17

Elnätet blir nyckeln när elanvändningen i Sverige vänds upp och ner

De kommande årtiondena väntas en kraftig ökning av elanvändningen i Sverige och stora elanvändare i norr gör att energilandskapet förändras drastiskt. Det konstateras i en ny rapport som Sweco tagit fram på uppdrag av Ellevio.

I rapporten ”Vad kostar framtiden?” som elnätsföretaget Ellevio beställt av Sweco analyseras elanvändningen år 2045 och vad den innebär i termer av satsningar och kostnader för elnätsinfrastruktur.

– Den kraftiga ökningen av elanvändningen som vi ser de kommande årtiondena drivs av politiska mål för reducerad klimatpåverkan, elektrifieringen av transportsektorn och industrin, vätgasprojekt, etableringen av nya datacenter och annan elintensiv verksamhet, men även en antagen generell tillväxt i samhället, säger Frank Krönert, uppdragsledare på Sweco.

Swecos analys visar att ett scenario på 310 TWh ökad elanvändning för Sverige till år 2045 är realistiskt. I rapporten talar man om att Sverige vänds upp och ner och syftar på att elanvändningen idag sker i södra Sverige medan produktionen sker i norr. I det beskrivna scenariot tillkommer dock ett antal enskilda stora elanvändare, framförallt i norra Sverige, som exempelvis i Boden, Gällivare och Kiruna, samt andra delar av Sverige som Stenungsund och Gotland.

– I eleffekt kommer cirka 20 GW ny elanvändning och cirka 60 GW ny elproduktion att anslutas under de kommande trettio åren. Det ska jämföras med dagens nivåer på cirka 25 GW elanvändning och drygt 40 GW elproduktion. I framtiden kommer mycket av den producerade elen att användas i norra Sverige, men vi kommer även att se mycket mer elproduktion i söder, säger Frank Krönert.

Det bedömda investeringsbehovet för elnätet på alla nivåer är 668 miljarder till 2045 och lejonparten av investeringarna och satsningarna på utbyggd elnätsinfrastruktur kommer att behöva göras de kommande 10-12 åren. Mer än hälften av det totala investeringsbehovet utgörs av reinvesteringar i befintliga anläggningar. Det handlar om att ersätta dagens elnät som faller för åldersstrecket.

– Sammanfattningsvis kan man säga att det ser som om elanvändningen kommer att öka mycket snabbare än den någonsin gjort i Sverige och att det kräver stora investeringar. Den största utmaningen blir magnituden och tidplanen för nyindustrialiseringen i norra Sverige och utbyggnaden av transmissionnätet. Det ligger väldigt nära i tid och här ser vi redan tydliga tecken på att tidplanerna blir försenade, säger Frank Krönert.

Läs rapporten här

För mer information, kontakta: Frank Krönert, frank.kronert@sweco.se