0 av 0 för ""

Nytt kraftvärmeverk viktig pusselbit när Stockholm ska bli klimatneutralt

År 2040 ska Stockholm vara fossilfritt och klimatpositivt, och när det gäller fjärrvärme är målet att verksamheten ska vara klimatpositiv redan 2025. Det planerade kraftvärmeverket i Lövsta i västra Stockholm är betydelsefullt för den cirkulära ekonomin och för Stockholms hållbara utveckling. Den nya anläggningen ska trygga tillgången på hållbar fjärrvärme och el som helt baseras på förnybar eller återvunnen energi.

Inom tio år har Stockholm växt med ett Malmö, och samtidigt är några av stadens gamla anläggningar för el- och värmeproduktion på väg att tas ur drift. Energisystemet har ett underskott och behovet av en ny anläggning som kan producera miljövänlig el och värme är stort. Samtidigt är det inte enkelt att hitta en plats för att bygga ett gigantiskt kraftvärmeverk i närheten av Stockholm. Speciellt inte när verket även behöver en hamn för att man med båt ska kunna frakta dit återvunnet bränsle till förbränningen.

– Lövsta är den enda plats vi har hittat som inte är upptagen av bostadsplaner. Samtidigt går det att frakta bränsle med båt dit och det är tillräckligt nära möjliga anslutningspunkter för att få ut energin, säger Mats Strömberg, projektledare på Stockholm Exergi.

Att bygga ett kraftvärmeverk i Lövsta har dock sina utmaningar, eftersom platsen länge varit en deponi och marken är förorenad. Giftiga ämnen har också läckt ut i sjöbottnen där man vill anlägga hamnen, och norr och söder om anläggningen finns dricksvattenintag som måste skyddas.

– Vi har gjort mängder av provtagningar och vet nu väldigt väl vad som finns i sedimenten och hur alla strömmar rör sig. Förorenade sediment kommer att muddras bort med en miljöskopa för att minska grumlingen, medan föroreningarna på land företrädesvis kapslas in. Det blir en stor miljövinst vi får på köpet i form av saneringen, säger Linn Arvidsson, miljökonsult och uppdragsledare på Sweco.

Linn Arvidssons uppdrag är att lägga grunden så att planerna på det nya kraftvärmeverket kan bli verklighet. Det krävs tillstånd, en detaljplan och en hel del samordning och kommunikation med inblandade intressenter innan ett bygge kan komma igång. För Linn började arbetet med det nya kraftvärmeverket 2017 då hon fick ett samtal av Mats Strömberg på Stockholm Exergi.

– Linn och jag har arbetat ihop tidigare i andra projekt, och jag visste att hon har kompetensen och erfarenheten som krävs för att arbeta med den här typen av anläggningar. Som projektledare vill man bygga upp organisationen på kunniga och självgående personer som också är bra på att samarbeta. Dessutom vet jag att Linn kan koppla in de kompetenser som krävs, säger Mats.

Linn Arvidsson tycker att samarbetet mellan samtliga inblandande aktörer har fungerat väldigt bra, och menar att Stockholm Exergis tydliga hållbarhetsfokus har varit en ledstjärna för alla arbetar i projektet.

– Vi har hela tiden känt ett stort förtroende från Stockholm Exergi, som låtit oss vara med och fatta avgörande strategiska beslut. Det gör att vi kan ligga i framkant vad gäller hållbarhet, och hitta de allra bästa lösningarna. Bara på Sweco arbetar mer än 100 personer med projektet, med allt från geoteknik, vattenmodellering och energianalyser till grodor och fladdermöss, säger Linn.

Kraftvärmeverket i Lövsta kommer att vara hållbart både genom en effektiv energiproduktion, men också genom smart logistik och genom materialval och utformning i själva bygget.

– Samhället har ett behov av att hantera det restavfall som finns kvar efter en allt mer effektiv sortering för ökad återvinning av material. Med det nya kraftvärmeverket kan vi ta hand om restavfallet på ett miljösäkert sätt, och återvinna energi till en nivå som få klarar. Vi passar även på att framtidssäkra anläggningen, och anpassa den för mer än vad som krävs för driften vid start. Exempelvis förbereder vi för att kunna lägga in koldioxidinfångning i framtiden, säger Mats Strömberg.

Nu är utredningen kring kraftvärmeverket klar och 4000 sidor har lämnats in i ansökan till domstolen. Nästa steg blir att myndigheter, intressenter och allmänheten får tycka till kring projektet.

– Vi är väldigt nöjda med vår utredning. Tusentals frågor har ställts och vi har kunnat hitta svar på dem alla. Det är ett stort och komplext projekt som bjuder på en hel del utmaningar, men det är också väldigt givande att få arbeta med något som verkligen gör skillnad på riktigt, säger Linn Arvidsson.